เอกสาร ประกาศ คำสั่ง โรงเรียนกันทรารมณ์
- ส่วนหัวปกด้านบน เอกสารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรารมณ์ Microsoft Word 2000-2003 (DOC) - (คลิกขวา Save As)
- ส่วนหัวปกด้านบน เอกสารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรารมณ์ Microsoft Word 2007-2016 (DOC) - (คลิกขวา Save As)
- คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2560 - PDF (คลิกที่นี่)
- รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (SAR ปี 2559) - PDF (คลิกที่นี่)
- ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 (คลิกที่นี่)
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 2560 (วิชาการ) Microsoft Word (DOC) - (คลิกขวา Save As)
- แบบรายงานประจำปี 2559 - Microsoft Word (DOC) - (คลิกขวา Save As)

งานทะเบียนวัดผล 2559 (8 มิถุนายน 2559)
1. โปรแกรม bookmark 2551 (30 ก.ย. 58) (bookmark2551_30sep58.exe - 42.8 MB คลิกที่นี่)
2. ปพ.5 - ต้นฉบับ.xlsx (001.xlsx คลิกที่นี่)
3. รายชื่อตามใบรายชื่อ 2559-1.xlsx (002.xlsx คลิกที่นี่)
4. ตัวอย่างบันทึกหลังแผนกันทรารมณ์.docx (003.docx คลิกที่นี่)

งานประกันคุณภาพ
1. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557(PDF คลิกที่นี่)
2. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจาปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)
3. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจาปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)
4. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม (PDF คลิกที่นี่)
2. แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม (DOC คลิกที่นี่)
3. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม (PDF คลิกที่นี่)

เอกสารงานวิชาการ
1. แบบวิเคราะห์ผู้เรียน (Excel 2007 คลิกที่นี่) , (Excel 2000-2003 คลิกที่นี่)
2. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน (Word 2007 คลิกที่นี่) , (Word 2000-2003 คลิกที่นี่)
3. บันทึกหลังสอน 9 ก.พ. 59 (Word 2007 คลิกที่นี่)

เอกสารงานประกันคุณภาพ
1. เอกสารรายงาน SAR ฉบับย่อ ปีการศึกษา 2556 (DOC คลิกที่นี่)
2. แบบสรุปผลงานดีเด่นในรอบปี 56 (DOCX คลิกที่นี่)
3. แบบสรุปโครงการนดีเด่นในรอบปี 56 (DOCX คลิกที่นี่)
4. หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม พ.ศ.2554-2558 จาก สมศ. (คลิกที่นี่)

เอกสารงานงานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ
1. ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์ (PDF คลิกที่นี่)
2. แบบคำร้องขอเรียนวิชาเลือกสาระเพิ่มเติม (PDF คลิกที่นี่)
3. แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ (PDF คลิกที่นี่)
4. แบบแจ้งเข้าชั้นเรียน (PDF คลิกที่นี่)
5. แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบและขาดเรียนนาน (PDF คลิกที่นี่)
6. แบบคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ นักเรียนจบหลักสูตร (PDF คลิกที่นี่)
7. แบบคำร้องขอ ปพ.1-ปพ.7 นักเรียนปัจจุบัน (PDF คลิกที่นี่)
8. แบบคำร้องการขอเรียนซ้ำหรือขอเรียนเพิ่มเติม (PDF คลิกที่นี่)
9. แบบคำร้องขอลาออก/ย้ายสถานศึกษา/พักการเรียน (PDF คลิกที่นี่)
10. แบบคำร้องขอสอบ กลางภาค ปลายภาค (PDF คลิกที่นี่)
11. ใบคำร้องขอรับ ปพ.1 ปพ.2 (PDF คลิกที่นี่)

พิมพ์เกียรติบัตร
1. พิมพ์เกียรติบัตร การทดสอบวัดความเป็นเลิศทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558 (คลิกที่นี่)