เมนูหลัก

· หน้าแรก
· Oxford English Testing
· ECHO English
· ENG 24
· DLIT Classroom
· ใบความรู้/แบบทดสอบ
· การศึกษาและวิชาการ
· กิจกรรมในโรงเรียน
· ความภาคภูมิใจ
· กรอกข้อมูล ก.พ.๗
· ประกาศเจตจำนงสุจริต
· เลือกวิชาเลือก 1/61
· กิจกรรมลดเวลาเรียน 1/61
· ตารางเรียน ตารางสอน 1/61
· งานวัดผลครู
· งานประกันคุณภาพ
· แบบคำร้องวิชาการ
· รวมเอกสาร/พิมพ์เกียรติบัตร
· ระบบสมาชิก

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 27
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

      การประเมินผลการจัดการศึกษา (สพม.28)
การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2559 (สพม.28)
21 กุมภาพันธ์ 2560

      การนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28
การนิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28 โรงเรียนกันทรารมณ์
15 กันยายน 2559

      นิเทศคุณภาพการศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.30-15.50 น. ประธานคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

      รับการประเมิน สพม.28
        โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินจากคณะกรรมการ ประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี การศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ นำโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็น ประธานการประเมินครั้งนี้

      แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ ให้กับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน ให้แนวคิด และทางเลือกแก่นักเรียนตามความถนัด ความสนใจ และเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ระหว่างเวลา 08.30-15.40 น. ณ หอประชุมโรงเรียน กันทรารมณ์

      นิเทศการจัดการศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

      อบรม Google Docs
            โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมครู ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ ICT ในหัวข้อการใช้ Google Docs ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้เข้ารับการอบรม ครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง โรงเรียน กันทรารมณ์

      ประเมินผลการจัดการศึกษา
            โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินจากคณะกรรมการ ประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี การศึกษา 2558 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ โดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

      อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
        สหวิทยาเขตกันทรารมย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน ในวันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ วิทยากรให้การอบรม ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ และคณะผู้บริการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกันทรารมย์

      ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
        โรงเรียนกันทรารมณ์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน มาตรฐานสากล ที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัล SCQA คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำโดย นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

      คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการประเมินการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น.

      อบรมคลังทฤษฎีความรู้
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ICT ตามโครงการ คลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (311) ผู้เข้ารับการอบรมคณะครูโรงเรียน กันทรารมณ์ จำนวน 40 ท่าน

      มอบทุนการศึกษา
        คุณครูคำนวณ คำวงศ์ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนวงศ์เกษมที่มีวัตถุประสงค์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลน ในเขตอำเภอกันทรารมย์ เป็นประจำทุกปี ปีละ 3,000 บาท ในปีนี้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้แก่ นายธีระ บุญรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/3 และเด็กหญิงสุนิสา เชื้อสา นักเรียนชั้น ม.1/11

      การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัด ผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน ฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเพื่อรองรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียน มาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

      ติว GAT เชื่อมโยง ม.6 โดยคุณครูทิวลิป
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ และเคมีเซ็นเตอร์ จัดโครงการติวเข้ม GAT เชื่อมโยง ให้กับนักเรียน ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดยคุณครูทิวลิป ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

      รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
        โรงเรียนกันทรารมณ์ รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นำโดย ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และคณะ ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น.

      ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการประชุมปฏิบัติการ สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามรูปแบบของข้อสอบ O-NET เพื่อให้ครูนำรูปแบบและวิธีการออกข้อสอบไปใช้ในการออกข้อสอบ และให้นักเรียนทีความคุ้นเคย ในการทำข้อสอบตามแนวข้อสอบ O-NET ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์

      การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
        การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎ กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 ได้ติดตามตรวจสอบ และประเมินโรงเรียนกันทรารมณ์ ตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ ณ ห้องโสตฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.

      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบุคลากร ทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธาน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ โดยนายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ ประธาน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้

      โรงเรียนมาตรฐานสากล
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อจัดทำโครงร่างหลักสูตรและโครงร่างองค์กร ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

      มอบนโยบายเขต สพม.28
        วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สหวิทยาเขตกันทรารมย์จัดการประชุม สัมมนาการมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 13.00 - 17.30 น.

      เศรษฐกิจพอเพียง
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ในวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.แสน แหวนวงศ์ คุณครูรัตติยา แหวนวงศ์ และคณะวิทยากรจากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์

      ความรู้ประชาคมอาเซียนสู่การสอน
        โรงเรียนกันทรารมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในหัวข้อ "ความรู้ประชาคมอาเซียนสู่การจัดการเรียนการสอน" เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียน กันทรารมณ์ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.ศิริวรรณ อาจสารี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ

      สอบธรรมสนามหลวง
        ด้วยสนามหลวงแผนกธรรม ได้กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 กำหนดการสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในภาคเช้าสอบวิชาเรียงความแก้ประทู้ธรรม ช่วงบ่ายสอบวิชาธรรม พุทธและวินัย โดยใช้สนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์

      ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
        โรงเรียนกันทรารมณ์จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ท่านใหม่ ดร.เดชชัย ดวงแสง โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

      สอนเสริมนักเรียน ม.3 และ ม.6
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ได้จัดโครงการสอนเสริมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลัก โดยจัดสอนเสริมระดับชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2554 ระดับชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์

      การประเมินภายนอกรอบสาม
        สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มอบหมายให้บริษัททริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษาจํากัด ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1280 x 720 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com