ที่
ชื่อผลงานการวิจัย
ประเภท
ผู้เผยแพร่ผลงาน
อ่าน
1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องมารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2549 โดยใช้สื่อประสม (คลิก)
บทคัดย่อ
นางจุฬาภรณ์ พรหมบุตร
12922
2
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ วิชาเว็บเพจและงานกราฟิก เรื่องกราฟิกพื้นฐาน (คลิก)
บทคัดย่อ
นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
6702
3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสถานบันทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันทรารมณ์ ก่อนและหลังการเรียนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสุวพิชญ์ คำเพราะ
8228
4
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสมพิศ คงสิม
7846
5
รายงานผลการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายทองดี ทองผาย
6064
6
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง การใช้ Past Simple Tense และ Present Perfect Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม (คลิก)
บทคัดย่อ
นางเรณู คำวงศ์
9819
7
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ เรื่อง ธุรกิจจำลอง (Mini Company) วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสาววิไล อุกาพรหม
5918
8
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่มีไวยากรณ์เสริม (คลิก)
บทคัดย่อ
นายนิธินันท์ คำเพราะ
6442
9
รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายทรงพล นนทา
4948
10
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่กับการสอนตามคู่มือครู (คลิก)
บทคัดย่อ
นายพรชัย วิทยาภินันท์
7540
11
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ (คลิก)
บทคัดย่อ
นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
6697
12
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสาวรินรดา ใสกระจ่าง
6941
13
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายพีระ บัวทอง
7429
14
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พาราโบและวงรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 74 หน้า. พ.ศ. 2551 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายพงษ์ศักดิ์ คำศรี
5536
15
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม (คลิก)
บทคัดย่อ
นางนิตยา ทองคำ
5553
16
ประสิทธิผลการสอนเขียนภาษาอังกฤษเชิงหน้าที่ของภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ (คลิก)
บทคัดย่อ
นายนิธินันท์ คำเพราะ
5541
17
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสาวอุบล จันทร์พวง
4780
18
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ไตรลักษณ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ (คลิก)
บทคัดย่อ
สุรเกียรติ บัวแก้ว
6991
19
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอน เรื่องดนตรีสากล (คลิก)
บทคัดย่อ
นายดำริห์ ก้อนคำ
6880
20
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน (คลิก)
บทคัดย่อ
นางทัศนีย์ ก้อนคำ
8834
21
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการสอน วิชางานประดิษฐ์ รหัส ง 43102 โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางจรรยา เลิศล้ำ
6751
22
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อสภาพจริงในชีวิตประจำวันตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสมสุข ลาสุนนท์
6584
23
พัฒนาชุดการสอนวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 เรื่องขลุ่ยเพียงออ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ (คลิก)
บทคัดย่อ
นางเด่นดวง ยศวิจิตร
6780
24
การจัดการเรียนรู้ เรื่องการถักโครเชท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยวิธีการเรียนรู้จากชุดฝึกปฏิบัติจริง (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสมใจ คำศรี
6185
25
การจัดการเรียนรู้ เรื่องกฎหมายกับวิถีชีวิตของประชาชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้สื่อประสม (คลิก)
บทคัดย่อ
นางเรืองรอง ประทุมเวียง
6245
26
การจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเทคนิคสีน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้ชุดฝึก (คลิก)
บทคัดย่อ
นายฉัฐมะ ทัดเทียม
6068
27
การจัดการเรียนรู้ เรื่องการร้อยมาลัยแบน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยวิธีการเรียนรู้จากชุดฝึกปฏิบัติจริง (คลิก)
บทคัดย่อ
นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
6006
28
ผลการสร้างชุดการสอนการเป่าขลุ่ยเพียงออ วิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางเด่นดวง ยศวิจิตร
7550
30
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วิชางานออกแบบ 3 มิติ (ง43201) เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2550 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
6517
31
การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
7517
32
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
8477
33
รายงานการพัฒนาชุดสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายวัลลภ คำเพราะ
7024
34
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2550 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
5954
35
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (คลิก)
บทคัดย่อ
นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
7522
36
การรายงานศึกษาแบบฝึกทักษะวิชาดนตรีเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายกำพล บัวแก้ว
6971
37
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2551 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (คลิก)
บทคัดย่อ
นางอรพิน วงศ์ปัดสา
10885
38
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่องเครื่องดนตรีและวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ศ31204 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
6126
39
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เรื่องการเดินทางสำรวจ การบริการ และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2551 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) (คลิก)
บทคัดย่อ
นายดำริห์ ก้อนคำ
6528
40
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี (งานเกษตร) ง42102 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities Package) ที่เน้นทักษะกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (คลิก)
บทคัดย่อ
นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
8232
41
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค 31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม (คลิก)
บทคัดย่อ
นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
6931
42
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว โดยการสอนแบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านละทาย (คลิก)
บทคัดย่อ
นางชุติกาญจน์ ชิดชม
6866
43
รายงานผลการใช้กิจกรรมแนะแนว ที่มีต่อการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (คลิก)
บทคัดย่อ
นางพรทิพย์ นาเรือง
6189
44
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายพรชัย วิทยาภินันท์
5922
45
รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เรื่องเครื่องหมายพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายกำพล บัวแก้ว
7218
46
การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ (คลิก)
บทคัดย่อ
นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
5383
47
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยชุดการสอน (คลิก)
บทคัดย่อ
นางจงกล บัวสิงห์
5543
48
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมี 1 เรื่องแบบจำลองอะตอมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2553 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางนฤมล สินธุรัตน์
5477
49
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่องปิโตรเลียม และพอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2553 (คลิก)
บทคัดย่อ
นายศตภิษัช ไกรษี
4789
50
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ อาหารและสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดยใช้ชุดการเรียน (คลิก)
บทคัดย่อ
นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
4249
51
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ ที่เรียนโดยชุดกิจกรรม (คลิก)
บทคัดย่อ
นายเฉลิม บัวสิงห์
4747
52
การพัฒนาสื่อประสม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กับการศึกษาทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (คลิก)
บทคัดย่อ
นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
4392
53
การศึกษาชุดกิจกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการสอนผู้เรียนมีส่วนร่วม เรื่องไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ (คลิก)
บทคัดย่อ
นางนุชญนันท์ ศรฌจริญฐิติกุล
4205
54
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ (คลิก)
บทคัดย่อ
นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
4676
55
รางงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานบ้าน เรื่องเสื้อผ้าน่าสวมใส่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (คลิก)
บทคัดย่อ
นางกชนันท์ สิมณี
4342
56
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา พ21101 เรื่อง ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และการเจริญเติบโตของวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (คลิก)
บทคัดย่อ
นายสำราญ เจริญชัย
4206
57
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ (คลิก)
บทคัดย่อ
นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
4872
58
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (คลิก)
ชุดกิจกรรม
นายชยพล คำสิงห์
295
59
สื่อประสมชุดการเรียนรู้ เรื่อง กฏหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิก)
สื่อประสม
นางสาวทศพร คูณทวี
184

โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เอกสารเผยแพร่เป็นเอกสาร PDF โปรดติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนเปิดเอกสาร