รายชื่อวิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนกันทรารมณ์
นักเรียนที่ยังไม่เลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม >> ม.1 ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
ที่
ระดับ
รหัส
ชื่อวิชา
สถานที่เรียน
เลือกแล้ว
สูงสุด
1
ม.1
ง21201การโปรแกรมเบื้องต้น (ม.1 รวม)311
30 (ชื่อนักเรียน)
30
2
ม.1
ง21222การผลิตเครื่องดื่ม (ม.1 รวม)คหกรรมอาหาร
30 (ชื่อนักเรียน)
30
3
ม.1
ง21223งานใบตอง (ม.1 รวม)216
1 (ชื่อนักเรียน)
30
4
ม.1
ง21252การปลูกพืชหมุนเวียน (ม.1 รวม)ลานเกษตร
30 (ชื่อนักเรียน)
30
5
ม.1
ง21261ไฟฟ้าเบื้องต้น (ม.1 รวม)อุตสาหกรรม 1
30 (ชื่อนักเรียน)
30
6
ม.1
ง21262งานเขียนแบบวิศวกรรม (ม.1 รวม)อุตสาหกรรม 2
30 (ชื่อนักเรียน)
30
7
ม.1
ท21203เสริมทักษะการเขียน (ม.1 รวม)124
28 (ชื่อนักเรียน)
30
8
ม.1
พ21202กรีฑา 2 (ม.1 รวม)ห้องฟิตเนส
11 (ชื่อนักเรียน)
30
9
ม.1
พ21204ฟุตบอล 2 (ม.1 รวม)สนามฟุตบอล
30 (ชื่อนักเรียน)
30
10
ม.1
พ21206ฟุตซอล 2 (ม.1 รวม)สนามยาง 1
30 (ชื่อนักเรียน)
30
11
ม.1
พ21210ปิงปอง (ม.1 รวม)ห้องสื่อใต้หอประชุม
30 (ชื่อนักเรียน)
30
12
ม.1
ศ21205ดนตรีสากลปฏิบัติ (ม.1 รวม)ดนตรีสากล
30 (ชื่อนักเรียน)
30
13
ม.2
ง22221ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร (ม.2 รวม)คหกรรมอาหาร
35 (ชื่อนักเรียน)
35
14
ม.2
ง22222ช่างผูกมัดประดับผ้า (ม.2 รวม)ห้องตัดเย็บ
35 (ชื่อนักเรียน)
35
15
ม.2
ง22223ช่างร้อยมาลัย (ม.2 รวม)216
6 (ชื่อนักเรียน)
35
16
ม.2
ง22224ขนมเค้ก (ม.2 รวม)คหกรรมขนมอบ
24 (ชื่อนักเรียน)
35
17
ม.2
ง22271ช่างถักเปีย (ม.2 รวม)เสริมสวย
25 (ชื่อนักเรียน)
25
18
ม.2
พ22202กรีฑา 4 (ม.2 รวม)ห้องฟิตเนส
27 (ชื่อนักเรียน)
35
19
ม.2
พ22204ฟุตบอล 4 (ม.2 รวม)สนามฟุตบอล
40 (ชื่อนักเรียน)
40
20
ม.2
พ22206ฟุตซอล 4 (ม.2 รวม)สนามยาง 1
40 (ชื่อนักเรียน)
40
21
ม.2
พ22210ปิงปอง (ม.2 รวม)ห้องสื่อใต้หอประชุม
35 (ชื่อนักเรียน)
35
22
ม.2
ศ22202ดนตรีพื้นเมือง (ม.2 รวม)ดนตรีพื้นเมือง
26 (ชื่อนักเรียน)
35
23
ม.2
ศ22204ดนตรีไทยปฏิบัติ (ม.2 รวม)212
15 (ชื่อนักเรียน)
35
24
ม.2
ศ22206นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 (ม.2 รวม)217
35 (ชื่อนักเรียน)
35
25
ม.2
ศ22208ดนตรีสากลปฏิบัติ (ม.2 รวม)ดนตรีสากล
35 (ชื่อนักเรียน)
35
26
ม.3
ง23221ช่างถักโครเชท์ (ม.3 รวม)คหกรรมอาหาร
35 (ชื่อนักเรียน)
35
27
ม.3
ง23224ช่างปักด้วยมือ (ม.3 รวม)216
7 (ชื่อนักเรียน)
35
28
ม.3
ง23227อาหารอบ (ม.3 รวม)คหกรรมขนมอบ
35 (ชื่อนักเรียน)
35
29
ม.3
ง23228ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ (ม.3 รวม)ห้องตัดเย็บ
35 (ชื่อนักเรียน)
35
30
ม.3
ง23241โครงงานเกษตร (ม.3 รวม)ห้องเกษตร
35 (ชื่อนักเรียน)
35
31
ม.3
ง23261เขียนแบบเบื้องต้น (ม.3 รวม)อุตสาหกรรม 1
31 (ชื่อนักเรียน)
35
32
ม.3
ง23271ช่างเกล้าผม (ม.3 รวม)เสริมสวย
25 (ชื่อนักเรียน)
25
33
ม.3
ญ23202ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ม.3 รวม)523
20 (ชื่อนักเรียน)
35
34
ม.3
ท23203การอ่านและพิจารณาหนังสือ (ม.3 รวม)127
35 (ชื่อนักเรียน)
35
35
ม.3
พ23202กรีฑา 6 (ม.3 รวม)ห้องฟิตเนส
16 (ชื่อนักเรียน)
35
36
ม.3
พ23204ฟุตซอล 6 (ม.3 รวม)สนามยาง 1
40 (ชื่อนักเรียน)
40
37
ม.3
พ23206ฟุตบอล 6 (ม.3 รวม)สนามฟุตบอล
40 (ชื่อนักเรียน)
40
38
ม.5
ง32221อาหารอบ (ม.5 รวม)คหกรรมขนมอบ
1 (ชื่อนักเรียน)
15
39
ม.5
ง32223ช่างร้อยมาลัย (ม.5 รวม)216
0 (ชื่อนักเรียน)
15
40
ม.5
ง32224ช่างแกะสลักผักผลไม้ (ม.5 รวม)คหกรรมอาหาร
3 (ชื่อนักเรียน)
15
41
ม.5
ง32226ตุ๊กตาผ้าสักหลาด (ม.5 รวม)218
13 (ชื่อนักเรียน)
15
42
ม.5
ง32243การผลิตกล้าไม้ (ม.5 รวม)ห้องเกษตร
15 (ชื่อนักเรียน)
15
43
ม.5
ง32251การเกษตรผสมผสาน (ม.5 รวม)ลานเกษตร
15 (ชื่อนักเรียน)
15
44
ม.5
ง32261เขียนแบบเทคนิค (ม.5 รวม)อุตสาหกรรม 1
15 (ชื่อนักเรียน)
15
45
ม.5
ง32263ช่างเขียนแบบโลหะแผ่น (ม.5 รวม)อุตสาหกรรม 2
15 (ชื่อนักเรียน)
15
46
ม.5
ง32271ดัดผม ม้วนโลว์ (ม.5 รวม)เสริมสวย
10 (ชื่อนักเรียน)
15
47
ม.5
ญ32202ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ม.5 รวม)524
0 (ชื่อนักเรียน)
15
48
ม.5
พ32202กีฬานันทนาการ (ม.5 รวม)สนามยาง 1
15 (ชื่อนักเรียน)
15
49
ม.6
ง30264ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ม.6 รวม)อุตสาหกรรม 1
9 (ชื่อนักเรียน)
20
50
ม.6
ง33225สิ่งประดิษฐ์จากขวดแก้ว (ม.6 รวม)218
20 (ชื่อนักเรียน)
20
51
ม.6
ง33242โครงงานเกษตร (ม.6 รวม)ห้องเกษตร
20 (ชื่อนักเรียน)
20
52
ม.6
ง33261งานผลิตภัณฑ์โลหะด้วยการเชื่อม (ม.6 รวม)อุตสาหกรรม 2
20 (ชื่อนักเรียน)
20
53
ม.6
ง33271ช่างเสริมสวยตามสมัยนิยม (ม.6 รวม)เสริมสวย
20 (ชื่อนักเรียน)
20
54
ม.6
ญ33202ภาษาญี่ปุ่น (ม.6 รวม)514
8 (ชื่อนักเรียน)
20
55
ม.6
ศ30202วาดภาพลายเส้น (ม.6 รวม)ห้องศิลปะ
19 (ชื่อนักเรียน)
20