รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
ข้อมูล 24 พ.ย. 2559
ห้อง เลข รหัส ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา ผล ครูผู้สอน
1 1 10 26788 ภาณุวิชญ์ จันทร์ละออ อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 1 17 26795 กัลยา แก้วศรี อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 2 1 26815 ณภัทร คำชมภู ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 1 26815 ณภัทร คำชมภู ง21262 งานเขียนแบบวิศวกรรม 0 พัฒนา
1 2 2 26816 ณัฐกิตติ์ สันติเวศม์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 2 2 26816 ณัฐกิตติ์ สันติเวศม์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 3 26817 ธวัชชัย ป้องเศร้า ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 4 26818 ธีรศักดิ์ โพธิ์พุ่ม ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 2 4 26818 ธีรศักดิ์ โพธิ์พุ่ม ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 รัตนธร
1 2 4 26818 ธีรศักดิ์ โพธิ์พุ่ม ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 2 4 26818 ธีรศักดิ์ โพธิ์พุ่ม ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 5 26819 นพดล หล้าใต้ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 6 26820 ภาณุพงษ์ มิ่งเจริญ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 2 6 26820 ภาณุพงษ์ มิ่งเจริญ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 6 26820 ภาณุพงษ์ มิ่งเจริญ ง21262 งานเขียนแบบวิศวกรรม 0 พัฒนา
1 2 9 26823 วิทวัช เทพอาษา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 2 9 26823 วิทวัช เทพอาษา ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 10 26824 วุฒิพงษ์ ใบหอม ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 2 10 26824 วุฒิพงษ์ ใบหอม ง21261 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 0 สนั่น
1 2 10 26824 วุฒิพงษ์ ใบหอม ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 11 26825 ศิวกร สุขอ้วน ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 12 26826 สมศักดิ์ ก้านน้อย ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 รัตนธร
1 2 12 26826 สมศักดิ์ ก้านน้อย อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 2 12 26826 สมศักดิ์ ก้านน้อย ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 2 12 26826 สมศักดิ์ ก้านน้อย ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 12 26826 สมศักดิ์ ก้านน้อย ก21903 ลูกเสือ มผ ภูมิลักษณ์
1 2 14 26828 อภิเดช สุขอ้วน ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 15 26829 อุกฤษ อัมภรัตน์ อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 2 15 26829 อุกฤษ อัมภรัตน์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 2 15 26829 อุกฤษ อัมภรัตน์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 17 26831 ชญานี พิมพ์สา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 2 21 26835 ธิดารัตน์ อินทรโคตร ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 22 26836 ปฐมาวดี สารบุญ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 2 22 26836 ปฐมาวดี สารบุญ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 24 26838 พรพิมล บุญไสย์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 28 26842 เรวดี นนทิจันทร์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 32 26846 โศภิต หงษ์ทอง ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 33 26847 สรัลรัตน์ วงษ์เกษมสิน ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 2 33 26847 สรัลรัตน์ วงษ์เกษมสิน ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 2 33 26847 สรัลรัตน์ วงษ์เกษมสิน ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 34 26848 สุดารัตน์ สายพงษ์ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 2 35 26849 อมรกานต์ ต้นจันดี ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 2 36 26850 อุทัยวรรณ พื้นพรม ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ธัญรัศม์
1 3 2 26852 กิตษฎา บุญอุ้ย ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 3 7 26857 ชินวัตร จอมทอง ส21102 ประวัติศาสตร์ 0 เรืองรัตน์
1 3 7 26857 ชินวัตร จอมทอง ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 3 10 26860 วุฒิศักดิ์ สุขแสวง ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 3 12 26862 อนุภัทร เหล็กเพชร ท21101 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
1 3 14 26865 อินทรสิทธิ์ แก้วพวง ส21102 ประวัติศาสตร์ 0 เรืองรัตน์
1 3 14 26865 อินทรสิทธิ์ แก้วพวง ก21903 ลูกเสือ มผ ภูมิลักษณ์
1 3 21 26872 ณัฐธิดา ปานสุข ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 3 23 26874 ธนพร สิมณี ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 4 1 26888 กฤษณพงศ์ กิ่งบู ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 1 26888 กฤษณพงศ์ กิ่งบู อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 4 4 26891 ณัฐวัฒน์ แก้วมานะ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 5 26892 เบญจพล โคัวไพโรจน์ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 5 26892 เบญจพล โคัวไพโรจน์ จ21201 ภาษาจีน 0  
1 4 6 26893 ภัคพล ทองลือ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 8 26895 วรวุฒิ บุญพิรินทร์ จ21201 ภาษาจีน 0  
1 4 14 26901 อาคเนย์ บุรีรัตน์ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 15 26902 เอกชัย จำปาเรือง อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 4 16 26903 เอกชาติ คูณทวี ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 16 26903 เอกชาติ คูณทวี อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 4 18 26905 กนกวรรณ โทลา ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 18 26905 กนกวรรณ โทลา อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 4 22 26909 จารุวรรณ ลีประโคน ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 4 26 26913 ชนิดา รักษาวงศ์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 4 29 26916 ดวงกมล พนม ง21261 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 0 สนั่น
1 4 29 26916 ดวงกมล พนม ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 4 30 26917 ทักษพร กุลาราช ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ นฤมล
1 4 31 26918 ธีรดา ภาดี ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ นฤมล
1 5 4 26929 กิตติพงษ์ สุรวิทย์ ส21102 ประวัติศาสตร์ 0 เรืองรัตน์
1 5 4 26929 กิตติพงษ์ สุรวิทย์ ง21224 จักสาน 0 จรรยา
1 5 6 26931 ธนปาน วงษ์แก้ว ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ส21101 สังคมศึกษา อำไพรวรรณ
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ง21261 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 0 สนั่น
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี อ21101 ภาษาอังกฤษ 0 อรพินท์
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ส21102 ประวัติศาสตร์ 0 เรืองรัตน์
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ส20231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 อำไพรวรรณ
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ท21101 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ง21101 การงานอาชีพ 0 วริฐา
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี พ21101 สุขศึกษา 0 สมศักดิ์
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Michael
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี จ21201 ภาษาจีน 0  
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 5 7 26932 ธราพงษ์ เงาศรี ก21903 ลูกเสือ มผ ภูมิลักษณ์
1 5 8 26933 ธีรพล เเก้วเกตุ ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
1 5 8 26933 ธีรพล เเก้วเกตุ จ21201 ภาษาจีน 0  
1 5 12 26937 ภูริทัศน์ นามวงค์ ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
1 5 12 26937 ภูริทัศน์ นามวงค์ ง21224 จักสาน 0 จรรยา
1 5 15 26940 อนุพงษ์ รักษาศรี ท21101 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
1 5 15 26940 อนุพงษ์ รักษาศรี ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
1 5 15 26940 อนุพงษ์ รักษาศรี จ21201 ภาษาจีน 0  
1 5 16 26941 อนุรักษ์ ทองใคร้ ง21101 การงานอาชีพ 0 วริฐา
1 5 16 26941 อนุรักษ์ ทองใคร้ จ21201 ภาษาจีน 0  
1 5 18 26943 กัญญณัฐ วงษ์แสวง ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 5 26 26951 ภัทรธิดา มังษา ท21101 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
1 5 26 26951 ภัทรธิดา มังษา ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
1 5 26 26951 ภัทรธิดา มังษา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 5 32 26957 วิลาสินี บุญจันทร์ ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
1 5 32 26957 วิลาสินี บุญจันทร์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 5 35 26960 สุตาภัทร ไชยดารา ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
1 5 35 26960 สุตาภัทร ไชยดารา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 6 7 26970 ปรมี ชูเลิศ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 6 8 26971 พิพัฒพงค์ มีพันธ์ ง21101 การงานอาชีพ 0 สมใจ
1 6 8 26971 พิพัฒพงค์ มีพันธ์ อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 6 8 26971 พิพัฒพงค์ มีพันธ์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 6 8 26971 พิพัฒพงค์ มีพันธ์ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 6 11 26974 วรพล สีดา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 6 11 26974 วรพล สีดา ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 6 15 26978 อธิราช เทียมคำ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 6 17 26980 กนกอร วราบุตร อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 6 23 26986 ณัฐธิดา ทาวงค์ ง21271 ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ดารุณี
1 6 24 26987 ธีรดา สุวรรณ์ ท21201 เสริมทักษะการอ่านเขียน 0 วิชา
1 6 24 26987 ธีรดา สุวรรณ์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 6 24 26987 ธีรดา สุวรรณ์ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 6 27 26990 ปนัดดา บรรลือเผ่าพงค์ อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 6 32 26995 วิริญญา จันทสิงห์ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 6 37 27000 สุภาวดี สุนีย์ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 6 38 27001 อัจฉรา ประทุมรัตน์ อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 7 4 27005 จิรศักดิ์ ชากาศรี อ21101 ภาษาอังกฤษ อรพินท์
1 7 4 27005 จิรศักดิ์ ชากาศรี ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 7 4 27005 จิรศักดิ์ ชากาศรี ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 5 27006 ชัยกมล สีสอนเหม่น ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 6 27007 ณัฐพงศ์ พร้อมพรม อ21101 ภาษาอังกฤษ อรพินท์
1 7 8 27010 พสิษฐ์ ฮงทอง ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 10 27012 รามิล เมืองจันทร์ ง21262 งานเขียนแบบวิศวกรรม 0 พัฒนา
1 7 11 27013 ศักรินทร์ หิปะนัส อ21101 ภาษาอังกฤษ อรพินท์
1 7 12 27014 ศุภกิตติ์ ป้องเศร้า ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 7 12 27014 ศุภกิตติ์ ป้องเศร้า ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 13 27015 สุทธิชัย เชื้อชม อ21101 ภาษาอังกฤษ อรพินท์
1 7 14 27016 อภิรักษ์ สุระเสน ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 7 14 27016 อภิรักษ์ สุระเสน ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 16 27018 กัญญาณัฐ์ ค้ำชู ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 7 19 27021 เกวลิน ศรีชัยวาน ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 7 19 27021 เกวลิน ศรีชัยวาน ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 7 20 27022 จริยา แสงกอง ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 25 27009 นันทกร ผ่านพรม ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 7 25 27009 นันทกร ผ่านพรม ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 28 27029 ปนัดดา ไชยชนะ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 7 33 27034 สุดารัตน์ สุโพธิ์ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 7 38 27039 อรัญญา มุ่งหมาย ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 8 2 27041 จิราวัฒน์ พรมล้วน ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 8 2 27041 จิราวัฒน์ พรมล้วน อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 8 3 27042 จีรภัทร มวลทอง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
1 8 6 27045 ฐิติพงษ์ บุญเพ็ง อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 8 7 27046 ณัฐวุฒิ เห็มภูมิ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
1 8 7 27046 ณัฐวุฒิ เห็มภูมิ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 8 9 27048 ธีรเดช ยิ้มเกิด ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 8 9 27048 ธีรเดช ยิ้มเกิด ท21101 ภาษาไทย 0 ณฤภง
1 8 9 27048 ธีรเดช ยิ้มเกิด อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 8 9 27048 ธีรเดช ยิ้มเกิด ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 8 9 27048 ธีรเดช ยิ้มเกิด ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 8 13 27052 พัชรพล สมปาน ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
1 8 13 27052 พัชรพล สมปาน ศ21203 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด1 0 กงจักร
1 8 20 27059 จิดาภา ห่วงเพชร อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 8 20 27059 จิดาภา ห่วงเพชร อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
1 8 22 27061 ญาณภา ขันชะลี ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 8 27 27066 นาตชา ป้อมพิทักษ์ ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 รัตนธร
1 8 27 27066 นาตชา ป้อมพิทักษ์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
1 8 31 27070 มนปริยา มีศรี อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
1 8 34 27073 วิยาดา ตะนะสุข อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
1 8 36 27075 อมรรัตน์ ศรศิลป์ อ21101 ภาษาอังกฤษ กุสุมา
1 8 36 27075 อมรรัตน์ ศรศิลป์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
1 8 39 27342 วิยะดา ศรีวงค์ ศ21101 ศิลปะ 0 กำพล
1 8 39 27342 วิยะดา ศรีวงค์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 9 3 27080 จารุพงษ์ บัวแก้ว ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ศิริวรรณ
1 9 5 27082 ชัชนันท์ บุตราช ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 9 6 27083 ชัยพร บรรณทิพย์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ศิริวรรณ
1 9 6 27083 ชัยพร บรรณทิพย์ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 9 7 27084 ณัฐพนธ์ สิงห์สวัสดิ์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ศิริวรรณ
1 9 10 27087 ธีรศักดิ์ สมอินทร์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ศิริวรรณ
1 9 10 27087 ธีรศักดิ์ สมอินทร์ ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ มณีวรรณ
1 9 11 27088 รณชัย คชรักษ์ ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ ศิริวรรณ
1 9 30 27107 ศาริณี สอใบ พ21102 พลศึกษา 0 วาสนา
1 9 39 27336 ศรวัสย์ พันธ์วิไล ท21101 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
1 10 7 27123 อัษฎาวุฒิ ก้านน้อย พ21101 สุขศึกษา 0 สมศักดิ์
1 10 7 27123 อัษฎาวุฒิ ก้านน้อย อ21101 ภาษาอังกฤษ 0 กุสุมา
1 11 11 27165 วัชรากร หวังชมกลาง ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
1 11 20 27172 ธนาวดี นักคำพันธ์ อ21101 ภาษาอังกฤษ อรพินท์
1 11 33 27186 มุธิตา สวัสดีมูล อ21101 ภาษาอังกฤษ อรพินท์
2 1 3 26170 ธิติศักดิ์ วิลาวัลย์ ง21261 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 0 สนั่น
2 1 9 26176 พีรพัฒน์ เครือคุณ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 วชิระวิชญ์
2 1 9 26176 พีรพัฒน์ เครือคุณ ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 1 12 26180 ศิริศักดิ์ บุญจันทร์ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 วชิระวิชญ์
2 1 14 26182 อนุชา อินทรโคตร ง21261 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 0 สนั่น
2 1 21 26188 น้ำทิพย์ คำดี I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 วชิระวิชญ์
2 1 25 26192 พรทิพย์ พากเพียร ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 1 25 26192 พรทิพย์ พากเพียร ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 1 25 26192 พรทิพย์ พากเพียร ส22101 สังคมศึกษา 0 ศมา
2 1 25 26192 พรทิพย์ พากเพียร I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 วชิระวิชญ์
2 1 25 26192 พรทิพย์ พากเพียร ก22905 ยุวกาชาด มผ สุกัญญา
2 1 26 26193 พัชรินทร์ ห่อคำ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 1 27 26194 ภัทรวดี โมดศิริ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 1 30 26197 ยุวรัตน์ ชาลี I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 1 32 26199 สุดารัตน์ ไชยพิมพ์ ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 1 35 26203 อรวรรณ บุญทรัพย์ ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 1 36 26204 อาทิตยา โทลา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 2 4 26209 ธนกร พิจารณ์ ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 2 12 26218 สมาพล นวลหงษ์ ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 2 24 26231 ปาริฉัตต์ โพธิ์ศรี ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 2 24 26231 ปาริฉัตต์ โพธิ์ศรี ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 2 26 26233 รัตนาภรณ์ บุญประวัติ ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 2 33 26240 สุทธิกานต์ สายตา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 2 33 26240 สุทธิกานต์ สายตา ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 3 1 26243 ชาคลีย์ คำแสง ง21225 การประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น 0 วริฐา
2 3 2 26244 ชิษณุพงษ์ สุขประเสริฐ ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ วรรธนา
2 3 2 26244 ชิษณุพงษ์ สุขประเสริฐ ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ เรืองรัตน์
2 3 2 26244 ชิษณุพงษ์ สุขประเสริฐ ก22902 แนะแนว มผ เรืองรัตน์
2 3 3 26245 ณัฐพล จันทร์ไหล ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ วรรธนา
2 3 3 26245 ณัฐพล จันทร์ไหล ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 3 7 26249 ธนากร พรมมาสุข ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ วรรธนา
2 3 7 26249 ธนากร พรมมาสุข ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ เรืองรัตน์
2 3 7 26249 ธนากร พรมมาสุข ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 3 7 26249 ธนากร พรมมาสุข ก22902 แนะแนว มผ เรืองรัตน์
2 3 10 26253 ภาณุพงศ์ สุรวิทย์ ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ เรืองรัตน์
2 3 10 26253 ภาณุพงศ์ สุรวิทย์ ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 3 10 26253 ภาณุพงศ์ สุรวิทย์ ก22902 แนะแนว มผ เรืองรัตน์
2 3 11 26254 เรืองศักดิ์ แก้วมณี ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ เรืองรัตน์
2 3 11 26254 เรืองศักดิ์ แก้วมณี ก22902 แนะแนว มผ เรืองรัตน์
2 3 12 26255 วัชศิลป์ สุนทราชัย ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ เรืองรัตน์
2 3 12 26255 วัชศิลป์ สุนทราชัย ก22902 แนะแนว มผ เรืองรัตน์
2 3 14 26259 อานนท์ โขสูงเนิน ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ เรืองรัตน์
2 3 23 26268 ธัญญาลักษณ์ จันทร์ถา ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ วรรธนา
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ง22101 การงานอาชีพ 0 สนั่น
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 อุดมพร
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ส22101 สังคมศึกษา 0 ศมา
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 ศิริวรรณ
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 วิโรจน์
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Hycenta   
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว จ22201 ภาษาจีน 0 Jing
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ค22101 คณิตศาสตร์ สุภาวดี
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ อุดมพร
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 4 3 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว ก22902 แนะแนว มผ อุดมพร
2 4 5 26286 ธีระศักดิ์ สุขแสวง ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ อุดมพร
2 4 5 26286 ธีระศักดิ์ สุขแสวง พ21104 พลศึกษา 0 วาสนา
2 4 5 26286 ธีระศักดิ์ สุขแสวง ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 4 6 26287 ภูมิรพี เงาศรี ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 4 9 26290 รตน พิมพา ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
2 4 13 26294 อัครพล พวงพลอย ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 4 13 26294 อัครพล พวงพลอย ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 4 14 26295 เอกพงษ์ สุขบรรเทิง ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 4 14 26295 เอกพงษ์ สุขบรรเทิง ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 4 15 26296 เอกราช มงคลปรีดาไชย ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 4 15 26296 เอกราช มงคลปรีดาไชย ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 4 16 26297 กัญญารักษ์ ตะเกียงผล ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ อุดมพร
2 4 17 26298 จันทร์จิรา สนิท ก21908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ อุดมพร
2 4 17 26298 จันทร์จิรา สนิท ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 4 17 26298 จันทร์จิรา สนิท ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 อำภา
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ง22101 การงานอาชีพ 0 สนั่น
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 อุดมพร
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ส22101 สังคมศึกษา 0 ศมา
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ศ22101 ศิลปะ 0 แสงทอง
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 ศิริวรรณ
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 วิโรจน์
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Hycenta   
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา พ22102 พลศึกษา 0 อานิรุทธิ์
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา พ22101 สุขศึกษา 0 อุดมศักดิ์
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ส22102 ประวัติศาสตร์ 0 อัครพงศ์
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา จ22201 ภาษาจีน 0 Jing
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ค22101 คณิตศาสตร์ 0 สุภาวดี
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ก22908 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มผ อุดมพร
2 4 34 26316 อัมพรวรรณ์ นนทา ก22902 แนะแนว มผ อุดมพร
2 5 5 26322 ธนพัฒน์ บุญนำ ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ นิรันดร์
2 5 6 26323 ปริพนธ์ ภูมลี ค22101 คณิตศาสตร์ 0 จารุพร
2 5 6 26323 ปริพนธ์ ภูมลี อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
2 5 8 26325 พงศกร รูลา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
2 5 8 26325 พงศกร รูลา ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 5 8 26325 พงศกร รูลา ค22101 คณิตศาสตร์ 0 จารุพร
2 5 8 26325 พงศกร รูลา อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
2 5 8 26325 พงศกร รูลา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 5 10 26327 ภูษิต สุขอ้วน ท21101 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 5 10 26327 ภูษิต สุขอ้วน ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 5 10 26327 ภูษิต สุขอ้วน ค22101 คณิตศาสตร์ 0 จารุพร
2 5 10 26327 ภูษิต สุขอ้วน อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
2 5 10 26327 ภูษิต สุขอ้วน I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 5 10 26327 ภูษิต สุขอ้วน ว22101 วิทยาศาสตร์ ยุภาภรณ์
2 5 10 26327 ภูษิต สุขอ้วน ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 5 12 26329 วัฒนชัย อินอะนัน ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ นิรันดร์
2 5 13 26330 วิชญ์พล วงษ์ไชยา ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 5 13 26330 วิชญ์พล วงษ์ไชยา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 5 13 26330 วิชญ์พล วงษ์ไชยา อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
2 5 13 26330 วิชญ์พล วงษ์ไชยา ว22101 วิทยาศาสตร์ ยุภาภรณ์
2 5 14 26332 ศักรินทร์ จินโจ ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ นิรันดร์
2 5 14 26332 ศักรินทร์ จินโจ ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 5 14 26332 ศักรินทร์ จินโจ อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
2 5 14 26332 ศักรินทร์ จินโจ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 5 14 26332 ศักรินทร์ จินโจ พ22101 สุขศึกษา 0 อุดมศักดิ์
2 5 14 26332 ศักรินทร์ จินโจ ว22101 วิทยาศาสตร์ ยุภาภรณ์
2 5 14 26332 ศักรินทร์ จินโจ ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 5 15 26333 สุธนัย สืบสิงห์ อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
2 5 19 26337 จุฑาทิพย์ สนิท I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 5 28 26349 ศิริรัตน์ บัวศรี I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
2 5 32 26353 สุวคนธ์ แสงใส จ22201 ภาษาจีน 0 Jing
2 5 33 27335 เกศราภรณ์ กลีบจำปา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Hycenta   
2 6 4 26357 ธีรเดช บรรยงค์ ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 6 7 26360 พุฒินันท์ จันทร์มั่น ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ จารุพร
2 6 8 26361 ภูมินทร์ บุญเหลือง ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ จารุพร
2 6 8 26361 ภูมินทร์ บุญเหลือง อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 อุดมพร
2 6 9 26363 เมธีศักดิ์ ภาดี ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 6 9 26363 เมธีศักดิ์ ภาดี อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 อุดมพร
2 6 10 26364 ศิวกร เหมือนมาตย์ ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ จารุพร
2 6 12 26366 โสภณัฐ คำด้วง ส21101 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
2 6 12 26366 โสภณัฐ คำด้วง พ21207 ฟุตบอล 0 อานิรุทธิ์
2 6 12 26366 โสภณัฐ คำด้วง ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 6 14 26369 อัครพล ตุนา ก21901 วิชาการและนันทนาการ มผ อัญชลี
2 6 14 26369 อัครพล ตุนา ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ จารุพร
2 6 14 26369 อัครพล ตุนา ก21909 วิชาการและนันทนาการ มผ อัญชลี
2 6 15 26370 อัจฉริย คงสิม ก21916 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ จารุพร
2 6 33 27327 ปริญญา บุษภาค ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 6 33 27327 ปริญญา บุษภาค ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 6 33 27327 ปริญญา บุษภาค ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 7 1 26392 ก้องภพ บัวลา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 2 26393 จิรศักดิ์ ชราศรี อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 4 26395 ณัฐนันท์ สุฉายา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 6 26398 ทิวากรณ์ สีหาบุตร อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 6 26398 ทิวากรณ์ สีหาบุตร ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 7 7 26397 ธนภัทร ไชยนุประภา ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
2 7 7 26397 ธนภัทร ไชยนุประภา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 7 7 26397 ธนภัทร ไชยนุประภา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 8 26400 นรภัทร พิมเสน อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 9 26402 ภาณุพงศ์ สาพลไพ อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 9 26402 ภาณุพงศ์ สาพลไพ ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 7 10 26403 ภูวดล พรมดี อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 13 27326 วิสุทธิ จำลองพันธ์ อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 14 26406 เศรษฐพงษ์ สมนึก อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 15 26407 สุกัลย์ ทวีฃัย ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 7 15 26407 สุกัลย์ ทวีฃัย อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 7 16 26408 อนุชา แอนโก อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 8 3 26432 เฉลิมชัย พรหมประดิษฐ์ อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 8 3 26432 เฉลิมชัย พรหมประดิษฐ์ ก22901 วิชาการและนันทนาการ มผ ทศพล
2 8 4 26433 ทินกร อินทรโคตร ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ นิรันดร์
2 8 4 26433 ทินกร อินทรโคตร อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 8 4 26433 ทินกร อินทรโคตร อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 อุดมพร
2 8 9 26440 พายุพัตร วงศ์ใหญ่ อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 8 18 26450 คณิศร ศรีลัย ง21251 การปลูกพืชหมุนเวียน 0 วีระชัย
2 8 22 26454 ชาลิสา สร้อยศรี ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ นิรันดร์
2 8 30 26463 วิชชุดา คำอุดม ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ศมา
2 9 1 26470 ก้องภพ จำปาใด อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 4 26473 ชัยอนันต์ คำเอี่ยม ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ทิพย์ชริน
2 9 4 26473 ชัยอนันต์ คำเอี่ยม อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 อรพินท์
2 9 4 26473 ชัยอนันต์ คำเอี่ยม อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 4 26473 ชัยอนันต์ คำเอี่ยม ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 ศมา
2 9 4 26473 ชัยอนันต์ คำเอี่ยม ค22101 คณิตศาสตร์ 0 วรรณภา
2 9 5 26474 ธีระพงค์ ปีมา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 6 26475 ธีระพล จันทร์แจ้ง อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 6 26475 ธีระพล จันทร์แจ้ง ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 ศมา
2 9 9 26478 นุตยกุล โสฬส ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
2 9 9 26478 นุตยกุล โสฬส อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 9 26478 นุตยกุล โสฬส ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ศมา
2 9 9 26478 นุตยกุล โสฬส ค22101 คณิตศาสตร์ 0 วรรณภา
2 9 10 26479 เปมกรรชัย แหล่งหล้า อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 อรพินท์
2 9 10 26479 เปมกรรชัย แหล่งหล้า อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 10 26479 เปมกรรชัย แหล่งหล้า ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 9 10 26479 เปมกรรชัย แหล่งหล้า ค22101 คณิตศาสตร์ 0 วรรณภา
2 9 12 26481 โยธาวุธ ทึกทา อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 อรพินท์
2 9 12 26481 โยธาวุธ ทึกทา อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 12 26481 โยธาวุธ ทึกทา ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 ศมา
2 9 12 26481 โยธาวุธ ทึกทา ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 9 13 26482 ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ซอม อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ท21101 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ทิพย์ชริน
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 อรพินท์
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 ศมา
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ค22101 คณิตศาสตร์ 0 วรรณภา
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ส22102 ประวัติศาสตร์ 0 อัครพงศ์
2 9 14 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์ ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 9 16 26486 กัญญารัตน์ สิงห์ซอม ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ศมา
2 9 19 26490 เขมิกา สักกุณี ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
2 9 26 26497 นงคราญ มีพันธ์ ก22905 ยุวกาชาด มผ สุกัญญา
2 9 27 26498 นิตยา ฉลาดแย้ม อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 10 7 26515 นราวิชญ์ จันทา ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 10 8 26516 นฤพล เชิงหอม ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 อำภา
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ฑิฆัมพร
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 จตุพร
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 อุดมพร
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ส22101 สังคมศึกษา 0 ศมา
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 ศิริวรรณ
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ง22101 การงานอาชีพ 0 อรพิน
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง พ22102 พลศึกษา 0 อานิรุทธิ์
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ส22102 ประวัติศาสตร์ 0 อัครพงศ์
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง จ22201 ภาษาจีน 0 Jing
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ค22101 คณิตศาสตร์ 0 สุภาวดี
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง ศ22101 ศิลปะ 0 กงจักร
2 10 24 26534 ณิชาพัชร์ ฉ่ำแสง พ22101 สุขศึกษา 0 อุดมศักดิ์
2 11 11 26559 กรรณิการ์ ผาปรางค์ ส20233 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ศมา
2 12 1 26590 กวิณภพ พรหมศรี ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
2 12 1 26590 กวิณภพ พรหมศรี ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 12 3 26754 ณัฐวุทฒ์ พรมมี ก22903 ลูกเสือ มผ อานิรุทธิ์
2 12 12 26423 มินตรา พุ่มพฤกษา ก22904 เนตรนารี มผ ฐิติมาตย์
2 12 13 26429 อัญมณี ศรีรักษา ก22904 เนตรนารี มผ ฐิติมาตย์
3 1 1 25544 กิตติพงษ์ เพ็งแจ่ม อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 สุดเขตต์
3 1 1 25544 กิตติพงษ์ เพ็งแจ่ม I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 1 1 25544 กิตติพงษ์ เพ็งแจ่ม I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 1 25544 กิตติพงษ์ เพ็งแจ่ม I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 1 25544 กิตติพงษ์ เพ็งแจ่ม อ23101 ภาษาอังกฤษ สมหมาย
3 1 2 25545 กิติศักดิ์ คำเรืองศรี อ23101 ภาษาอังกฤษ สมหมาย
3 1 3 25546 จีรัฐติกุล กิ่งผา อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 สุดเขตต์
3 1 3 25546 จีรัฐติกุล กิ่งผา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 3 25546 จีรัฐติกุล กิ่งผา อ22205 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง Hycenta   
3 1 4 25547 ณัฐพงศ์ พันรอบ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 สุดเขตต์
3 1 4 25547 ณัฐพงศ์ พันรอบ อ22205 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง Hycenta   
3 1 4 25547 ณัฐพงศ์ พันรอบ อ23101 ภาษาอังกฤษ สมหมาย
3 1 5 25548 ธนาชัย เสนาะศัพท์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 6 25549 ธีรวัฒน์ สุรวิทย์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 7 25550 นุรัฐดล คำผา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 1 7 25550 นุรัฐดล คำผา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 7 25550 นุรัฐดล คำผา I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 8 25551 ปัญญา วงษา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 1 9 25552 พีระพล งามดอน I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 1 9 25552 พีระพล งามดอน I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 9 25552 พีระพล งามดอน ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 1 9 25552 พีระพล งามดอน I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 9 25552 พีระพล งามดอน อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 1 10 25553 ศรายุทธ พละศักดิ์ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 สุดเขตต์
3 1 10 25553 ศรายุทธ พละศักดิ์ อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 1 10 25553 ศรายุทธ พละศักดิ์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 10 25553 ศรายุทธ พละศักดิ์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 1 10 25553 ศรายุทธ พละศักดิ์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 1 11 25554 ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์วิไล I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 1 11 25554 ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์วิไล I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 11 25554 ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์วิไล อ22205 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง Hycenta   
3 1 11 25554 ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์วิไล I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 11 25554 ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์วิไล อ23101 ภาษาอังกฤษ สมหมาย
3 1 11 25554 ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์วิไล ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 1 13 25556 ศุภกฤต ทองทวี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 1 14 25557 ศุภวิชญ์ บุญสราง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 16 25559 สิทธิพงษ์ แสนคำ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 16 25559 สิทธิพงษ์ แสนคำ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 1 17 25560 สุธากร กุลบุญญา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 1 18 25562 อภิศักดิ์ สุขใส อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 สุดเขตต์
3 1 18 25562 อภิศักดิ์ สุขใส I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 1 18 25562 อภิศักดิ์ สุขใส ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 1 18 25562 อภิศักดิ์ สุขใส I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 18 25562 อภิศักดิ์ สุขใส I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 1 18 25562 อภิศักดิ์ สุขใส อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 1 18 25562 อภิศักดิ์ สุขใส ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 1 22 25566 ขวัญฤทัย สาวิลูน I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 25 25569 ณัฐวดี สว่างโสดา อ23101 ภาษาอังกฤษ สมหมาย
3 1 28 25573 มัทนา โพธิกุล I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 31 25576 วาสนา ไชยสิทธิ์ I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 1 39 25998 ศิวะรักษ์ บัวจูม I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 1 39 25998 ศิวะรักษ์ บัวจูม I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 2 25585 จิระพงศ์ หินลาด I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 2 2 25585 จิระพงศ์ หินลาด I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 2 25585 จิระพงศ์ หินลาด I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 3 25587 ฐิระศักดิ์ สมใจ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 4 25588 ณพวิทย์ บุตรมาลา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 4 25588 ณพวิทย์ บุตรมาลา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 4 25588 ณพวิทย์ บุตรมาลา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 4 25588 ณพวิทย์ บุตรมาลา จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 5 25589 ณัฐสิทธิ์ คำศรี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 5 25589 ณัฐสิทธิ์ คำศรี อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 6 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 2 6 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 2 6 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 6 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 6 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 6 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 6 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 7 25591 ธนกฤต สารีคำ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 2 7 25591 ธนกฤต สารีคำ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 2 7 25591 ธนกฤต สารีคำ I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 7 25591 ธนกฤต สารีคำ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 7 25591 ธนกฤต สารีคำ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 7 25591 ธนกฤต สารีคำ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 8 25570 ธนากร บุญถนอม ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 8 25570 ธนากร บุญถนอม I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 9 25592 ธีรภัทร แก้วพวง ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
3 2 9 25592 ธีรภัทร แก้วพวง I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 2 9 25592 ธีรภัทร แก้วพวง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 9 25592 ธีรภัทร แก้วพวง I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 9 25592 ธีรภัทร แก้วพวง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 9 25592 ธีรภัทร แก้วพวง อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 9 25592 ธีรภัทร แก้วพวง จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา ส21103 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา ศ21102 ศิลปะ 0 กำพล
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา ว23202   ปวีณา
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 10 25593 ธีรภัทร คำพะทา อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
3 2 11 25594 ธีระศักดิ์ ศรีขาว I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 2 11 25594 ธีระศักดิ์ ศรีขาว ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 11 25594 ธีระศักดิ์ ศรีขาว I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 11 25594 ธีระศักดิ์ ศรีขาว I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 11 25594 ธีระศักดิ์ ศรีขาว อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 11 25594 ธีระศักดิ์ ศรีขาว จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 12 25595 พัฒนพงษ์ สวัสดิผล ก22903 ลูกเสือ มผ ภรภัทร
3 2 12 25595 พัฒนพงษ์ สวัสดิผล ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 2 12 25595 พัฒนพงษ์ สวัสดิผล I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 12 25595 พัฒนพงษ์ สวัสดิผล จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 14 25597 พีระวิทย์ วงษ์บุตตะ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วชิระวิชญ์
3 2 14 25597 พีระวิทย์ วงษ์บุตตะ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 14 25597 พีระวิทย์ วงษ์บุตตะ I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 14 25597 พีระวิทย์ วงษ์บุตตะ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 14 25597 พีระวิทย์ วงษ์บุตตะ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 15 25598 ยุทธพงษ์ สู่สุข อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 2 15 25598 ยุทธพงษ์ สู่สุข ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 15 25598 ยุทธพงษ์ สู่สุข I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 15 25598 ยุทธพงษ์ สู่สุข อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 15 25598 ยุทธพงษ์ สู่สุข จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 16 25599 ศิริวัฒน์ วงศ์ใหญ่ I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 16 25599 ศิริวัฒน์ วงศ์ใหญ่ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 17 25601 สิทธิชัย สายสุนา ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 นิรันดร์
3 2 17 25601 สิทธิชัย สายสุนา I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 17 25601 สิทธิชัย สายสุนา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 17 25601 สิทธิชัย สายสุนา จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 18 25603 อธิวัฒน์ ศรีสมภาร ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 18 25603 อธิวัฒน์ ศรีสมภาร ว23202   ปวีณา
3 2 18 25603 อธิวัฒน์ ศรีสมภาร อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 18 25603 อธิวัฒน์ ศรีสมภาร I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 18 25603 อธิวัฒน์ ศรีสมภาร จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 19 25604 กนกวรรณ จันทร์แจ้ง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 20 25605 กิตติมา แสงคำ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 21 25606 กิติญา ใจเป็น I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 23 25608 ชลลดาวรรณ พื้นอินทร์ I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 23 25608 ชลลดาวรรณ พื้นอินทร์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 23 25608 ชลลดาวรรณ พื้นอินทร์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 26 25613 พันปาริตา พันเทศ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 26 25613 พันปาริตา พันเทศ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 2 27 25614 ภัทรศรี สร้อยสนธ์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 29 25618 วรรณภา นามนาง I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 29 25618 วรรณภา นามนาง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 31 25621 สาวิตรี ศรีเสริม I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ วชิระวิชญ์
3 2 31 25621 สาวิตรี ศรีเสริม ว23202   ปวีณา
3 2 31 25621 สาวิตรี ศรีเสริม อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 2 31 25621 สาวิตรี ศรีเสริม I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 32 25622 สุกัญญา อาหาสิเม I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 33 25623 สุดารัตน์ พงษ์อุดม I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 34 26149 สมฤดี อริยชาติ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 35 26775 อรทัย ลักษณะศิลป์ ว23202   ปวีณา
3 2 35 26775 อรทัย ลักษณะศิลป์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ วชิระวิชญ์
3 2 36 27340 จิราพร เนตรภักดี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 2 36 27340 จิราพร เนตรภักดี ว23202   0 ปวีณา
3 3 1 25624 กมล พนม อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 3 1 25624 กมล พนม ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 1 25624 กมล พนม ค23101 คณิตศาสตร์ 0 จารุพร
3 3 1 25624 กมล พนม อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 3 1 25624 กมล พนม ว23202   0 วิมลมาศ
3 3 2 25625 กิตติศักดิ์ แสวงวงค์ ก22903 ลูกเสือ มผ ภรภัทร
3 3 2 25625 กิตติศักดิ์ แสวงวงค์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 3 25626 จิรายุ วันชัย อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 3 3 25626 จิรายุ วันชัย ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 3 25626 จิรายุ วันชัย อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 3 3 25626 จิรายุ วันชัย จ23201 ภาษาจีน 0 Shanshan
3 3 4 25627 จิรายุทธ พละศักดิ์ อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 3 4 25627 จิรายุทธ พละศักดิ์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 4 25627 จิรายุทธ พละศักดิ์ ค23101 คณิตศาสตร์ 0 จารุพร
3 3 4 25627 จิรายุทธ พละศักดิ์ ว23202   0 วิมลมาศ
3 3 5 25628 ชยพล บุญรินทร์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 5 25628 ชยพล บุญรินทร์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 3 6 25629 ฐาปนา หาญเมือง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 6 25629 ฐาปนา หาญเมือง จ23201 ภาษาจีน 0 Shanshan
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ท22204 วรรณกรรมท้องถิ่น เมตตา
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ท22102 ภาษาไทย มส ลัดดาวัลย์
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ง22103 การงานอาชีพ 0 สนั่น
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ค22102 คณิตศาสตร์ กิตติยาภรณ์
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ค23101 คณิตศาสตร์ 0 จารุพร
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 3 7 25632 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ว23202   0 วิมลมาศ
3 3 8 25634 ประสิทธิ์ บัญชาเมฆ ว23202   0 วิมลมาศ
3 3 8 25634 ประสิทธิ์ บัญชาเมฆ จ23201 ภาษาจีน 0 Shanshan
3 3 9 25635 พงษ์พิสุทธิ์ ชุ่มชื่น อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 3 9 25635 พงษ์พิสุทธิ์ ชุ่มชื่น ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 9 25635 พงษ์พิสุทธิ์ ชุ่มชื่น ค23101 คณิตศาสตร์ 0 จารุพร
3 3 9 25635 พงษ์พิสุทธิ์ ชุ่มชื่น อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
3 3 9 25635 พงษ์พิสุทธิ์ ชุ่มชื่น จ23201 ภาษาจีน 0 Shanshan
3 3 10 25639 วิชิต พูลเพิ่ม อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 3 10 25639 วิชิต พูลเพิ่ม ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 11 25640 วีรพัฒน์ เงาศรี อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 3 11 25640 วีรพัฒน์ เงาศรี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 11 25640 วีรพัฒน์ เงาศรี อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Roda
3 3 12 25641 ศุภวิชญ์ บัวลอย พ21214 ฟุตซอล 0 สมศักดิ์
3 3 12 25641 ศุภวิชญ์ บัวลอย อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 3 12 25641 ศุภวิชญ์ บัวลอย ง22103 การงานอาชีพ 0 สนั่น
3 3 12 25641 ศุภวิชญ์ บัวลอย ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 12 25641 ศุภวิชญ์ บัวลอย จ23201 ภาษาจีน 0 Shanshan
3 3 13 25643 อัษฎาวุฒิ สรสิทธิ์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 3 33 27323 อภิวัฒน์ เชื้อสา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 1 25664 กัมปนาท ชาภักดี ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 ไอยเรศ
3 4 1 25664 กัมปนาท ชาภักดี ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 1 25664 กัมปนาท ชาภักดี อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 3 25666 ชลนธาร อุทานุเคราะห์ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 3 25666 ชลนธาร อุทานุเคราะห์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 4 25667 ณรงค์ฤทธิ์ สอนแสง จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 5 25668 ณัฐกรณ์ จรทะผา ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 4 5 25668 ณัฐกรณ์ จรทะผา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 4 5 25668 ณัฐกรณ์ จรทะผา ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 5 25668 ณัฐกรณ์ จรทะผา จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 5 25668 ณัฐกรณ์ จรทะผา ง23101 การงานอาชีพ 0 รัตตินันท์
3 4 7 25670 ดิเรกรัตน์ สิงห์ครุธ ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 7 25670 ดิเรกรัตน์ สิงห์ครุธ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 7 25670 ดิเรกรัตน์ สิงห์ครุธ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 8 25671 ทักษิน แสวงพันธ์ ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 9 25672 ปกรณ์ นิลเนตร อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 9 25672 ปกรณ์ นิลเนตร I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 11 25674 ประจักษ์ กว้างขวาง ส23101 สังคมศึกษา 0 ทศพร
3 4 11 25674 ประจักษ์ กว้างขวาง ว22102 วิทยาศาสตร์ ยุภาภรณ์
3 4 11 25674 ประจักษ์ กว้างขวาง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 4 11 25674 ประจักษ์ กว้างขวาง ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 11 25674 ประจักษ์ กว้างขวาง อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 11 25674 ประจักษ์ กว้างขวาง จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 11 25674 ประจักษ์ กว้างขวาง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ อ22101 ภาษาอังกฤษ 0 อุดมพร
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ ท23101 ภาษาไทย 0 อุทัย
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ ง23101 การงานอาชีพ 0 รัตตินันท์
3 4 12 25675 ประพัฒน์ บุญเชิญ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 14 25678 มนตกาญจน์ เครือบุตร ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 14 25678 มนตกาญจน์ เครือบุตร ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 14 25678 มนตกาญจน์ เครือบุตร อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 14 25678 มนตกาญจน์ เครือบุตร จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 15 25679 ศุภกร จุลพล ค21102 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
3 4 15 25679 ศุภกร จุลพล ค21205 คณิตศาสตร์ 0 เจนวิทย์
3 4 15 25679 ศุภกร จุลพล ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 15 25679 ศุภกร จุลพล ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 15 25679 ศุภกร จุลพล อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 15 25679 ศุภกร จุลพล จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 15 25679 ศุภกร จุลพล ง23101 การงานอาชีพ 0 รัตตินันท์
3 4 16 25680 สุเทพ เทพอาษา จ22201 ภาษาจีน 0 Jing
3 4 16 25680 สุเทพ เทพอาษา ว22102 วิทยาศาสตร์ ยุภาภรณ์
3 4 16 25680 สุเทพ เทพอาษา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 16 25680 สุเทพ เทพอาษา จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 16 25680 สุเทพ เทพอาษา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 16 25680 สุเทพ เทพอาษา อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ ค21101 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ ค21102 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0 ภรภัทร
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ ท22204 วรรณกรรมท้องถิ่น เมตตา
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 17 25682 อภิสิทธิ์ คำเพราะ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 19 25685 คมนภา ศิริเนตร ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 4 19 25685 คมนภา ศิริเนตร จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 19 25685 คมนภา ศิริเนตร I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 19 25685 คมนภา ศิริเนตร ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 4 20 25686 จิรชยาอร วงค์ใหญ่ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 21 25688 ชุติกาญจน์ กิ่งผา ท22101 ภาษาไทย 0 ยุพวรรณ
3 4 21 25688 ชุติกาญจน์ กิ่งผา ส22102 ประวัติศาสตร์ 0 อัครพงศ์
3 4 21 25688 ชุติกาญจน์ กิ่งผา อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 4 21 25688 ชุติกาญจน์ กิ่งผา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 21 25688 ชุติกาญจน์ กิ่งผา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 21 25688 ชุติกาญจน์ กิ่งผา จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 22 25690 ธัญญลักษณ์ แสงไสย ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 22 25690 ธัญญลักษณ์ แสงไสย จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 29 25698 ศศิธร ศิริปี I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 30 25700 สุดาภา บัวพัน อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 สมสุข
3 4 30 25700 สุดาภา บัวพัน I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 32 25702 อรอนงค์ สิมณี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 32 25702 อรอนงค์ สิมณี จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 32 25702 อรอนงค์ สิมณี I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ ภรภัทร
3 4 33 25703 อันนารา บัวศรี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 4 33 25703 อันนารา บัวศรี ว23202   0 วิมลมาศ
3 4 33 25703 อันนารา บัวศรี จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 4 33 25703 อันนารา บัวศรี ค23101 คณิตศาสตร์ พิมพ์พักตร์
3 5 3 25707 คเชนทร์ สายลาด ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 4 25708 คุณนิธิ คูณทวี ค22102 คณิตศาสตร์ 0 กิตติยาภรณ์
3 5 4 25708 คุณนิธิ คูณทวี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 4 25708 คุณนิธิ คูณทวี ว23202   นิออนด์
3 5 5 25709 จิระเดช ทองสุ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 8 25713 ทวิทย์ ฝังนิล ศ22206 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด1 0 นพวรรณ
3 5 8 25713 ทวิทย์ ฝังนิล ค22102 คณิตศาสตร์ 0 กิตติยาภรณ์
3 5 8 25713 ทวิทย์ ฝังนิล ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 9 25714 ธีระพงศ์ สิงห์ซอม ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 10 25715 นฤชา ดาดวง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 11 25717 ปุระชัย มีอํานาจ ว23202   นิออนด์
3 5 12 25718 สถาพร คันธจันทร์ ศ22206 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด1 0 นพวรรณ
3 5 12 25718 สถาพร คันธจันทร์ ง22103 การงานอาชีพ 0 สนั่น
3 5 12 25718 สถาพร คันธจันทร์ ว23202   นิออนด์
3 5 13 25720 อดุลย์ บาอินทร์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 14 25721 อภิสิทธิ์ บุระพา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 5 14 25721 อภิสิทธิ์ บุระพา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 27 25734 ปิยดา ลำแพน ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
3 5 27 25734 ปิยดา ลำแพน ส21102 ประวัติศาสตร์ 0  
3 5 27 25734 ปิยดา ลำแพน ศ22206 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด1 0 นพวรรณ
3 5 27 25734 ปิยดา ลำแพน ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 5 27 25734 ปิยดา ลำแพน ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 27 25734 ปิยดา ลำแพน พ23102 พลศึกษา 0 สุทธิศักดิ์
3 5 29 25736 เพ็ญพิสุข อิงเอนุ อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 5 29 25736 เพ็ญพิสุข อิงเอนุ ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 5 29 25736 เพ็ญพิสุข อิงเอนุ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 5 29 25736 เพ็ญพิสุข อิงเอนุ ว23202   นิออนด์
3 5 29 25736 เพ็ญพิสุข อิงเอนุ ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 6 1 25746 คมชาญ พันธ์เลิศ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 2 25747 เงิน สังวาลย์ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 3 25748 เจริญพร พันธ์คำ พ23102 พลศึกษา 0 สุทธิศักดิ์
3 6 3 25748 เจริญพร พันธ์คำ อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 6 3 25748 เจริญพร พันธ์คำ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 6 3 25748 เจริญพร พันธ์คำ ว23202   นิออนด์
3 6 3 25748 เจริญพร พันธ์คำ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ก21909 วิชาการและนันทนาการ มผ ประดิษฐ์
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ส21103 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ยุภาภรณ์
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ว21102 วิทยาศาสตร์ 0 รัตนธร
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ศ22201 ดนตรีพื้นเมือง 0 ประดิษฐ์
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม ว23202   นิออนด์
3 6 5 25750 ดนุพล สายโสม จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 7 25752 นรินทร หล้าใต้ ส21103 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
3 6 7 25752 นรินทร หล้าใต้ ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ยุภาภรณ์
3 6 7 25752 นรินทร หล้าใต้ ศ22201 ดนตรีพื้นเมือง 0 ประดิษฐ์
3 6 7 25752 นรินทร หล้าใต้ ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 6 7 25752 นรินทร หล้าใต้ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 7 25752 นรินทร หล้าใต้ ว23202   นิออนด์
3 6 7 25752 นรินทร หล้าใต้ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 9 25756 เมทะสิน บวมขุนทศ ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
3 6 9 25756 เมทะสิน บวมขุนทศ ส21103 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
3 6 9 25756 เมทะสิน บวมขุนทศ I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 0 นพวรรณ
3 6 9 25756 เมทะสิน บวมขุนทศ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 6 9 25756 เมทะสิน บวมขุนทศ ว23202   นิออนด์
3 6 9 25756 เมทะสิน บวมขุนทศ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 10 25757 รชต พิลาสุข จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 11 25758 วิชยุตม์ ดาดวง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 11 25758 วิชยุตม์ ดาดวง จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 12 25759 วิทยา เจริญพงษ์ ส21103 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
3 6 12 25759 วิทยา เจริญพงษ์ ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ยุภาภรณ์
3 6 12 25759 วิทยา เจริญพงษ์ จ21202 ภาษาจีน 0 Jing
3 6 13 25760 ศักดิ์ณรินทร์ ขันเขียว ท21102 ภาษาไทย 0 จันทร์ทิวา
3 6 13 25760 ศักดิ์ณรินทร์ ขันเขียว ส21103 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
3 6 13 25760 ศักดิ์ณรินทร์ ขันเขียว ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 6 13 25760 ศักดิ์ณรินทร์ ขันเขียว ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 13 25760 ศักดิ์ณรินทร์ ขันเขียว ว23202   นิออนด์
3 6 13 25760 ศักดิ์ณรินทร์ ขันเขียว จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 14 25763 สุพจน์ สมนึก อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 6 14 25763 สุพจน์ สมนึก ว23202   นิออนด์
3 6 14 25763 สุพจน์ สมนึก จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ส21103 สังคมศึกษา 0 สุวพิญช์
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ว21102 วิทยาศาสตร์ 0 รัตนธร
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ว23202   นิออนด์
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 เดช
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ง23101 การงานอาชีพ 0 รัตตินันท์
3 6 15 25764 อัครพล ลำเลียงพล ศ23101 ศิลปะ ดำริห์
3 6 16 25765 อิสระพงษ์ ชิดชม ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 6 16 25765 อิสระพงษ์ ชิดชม จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 22 25771 เจนจิรา จูแจ่ม I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 0 นพวรรณ
3 6 23 25772 ชลธิชา อิ่มอ้วน ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 24 25773 ชลธิชา พโยหา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 31 25781 สุดารัตน์ คำดี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 6 32 25782 อมรินทรา พละศักดิ์ ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 6 32 25782 อมรินทรา พละศักดิ์ ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 6 34 25784 อริสา รุ่งแสง จ21201 ภาษาจีน 0 Jing
3 6 34 25784 อริสา รุ่งแสง จ21202 ภาษาจีน 0 Jing
3 6 34 25784 อริสา รุ่งแสง I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 0 นพวรรณ
3 6 34 25784 อริสา รุ่งแสง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 35 25785 อริสา บุญเชิญ ง22201 หนังสือดิจิตอล ฑิฆัมพร
3 6 35 25785 อริสา บุญเชิญ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 6 35 25785 อริสา บุญเชิญ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 37 26764 จิรวรรณ แซ่เตีย ญ22202 ภาษาญี่ปุ่น 0 ภูวษา
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ท21102 ภาษาไทย มส จันทร์ทิวา
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ อ21102 ภาษาอังกฤษ 0 กุสุมา
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ จ21202 ภาษาจีน 0 Jing
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ จ22201 ภาษาจีน 0 Jing
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ว23202   นิออนด์
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ส23101 สังคมศึกษา 0 ขวัญจิต
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 เดช
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ง23101 การงานอาชีพ 0 รัตตินันท์
3 6 38 25761 ศักรินทร์ อ่ำสันเทียะ ศ23101 ศิลปะ ดำริห์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ยุภาภรณ์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ส23101 สังคมศึกษา 0 ขวัญจิต
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ท22204 วรรณกรรมท้องถิ่น 0 สกุลรัตน์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ก22903 ลูกเสือ มผ ภรภัทร
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ท22102 ภาษาไทย 0 ลัดดาวัลย์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ศ22202 ดนตรีพื้นเมือง 0 ประดิษฐ์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ว23202   นิออนด์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ศ23101 ศิลปะ 0 นพวรรณ
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ท23101 ภาษาไทย 0 ดอกอ้อ
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง ค23101 คณิตศาสตร์ พิมพ์พักตร์
3 7 2 25788 ชิตพล โนนสัง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 3 25789 ณัฐวุฒิ รันทม อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 3 25789 ณัฐวุฒิ รันทม ค22102 คณิตศาสตร์ 0 กิตติยาภรณ์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ยุภาภรณ์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว พ22210 ฟุตบอล 0 อานิรุทธิ์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ค22102 คณิตศาสตร์ 0 กิตติยาภรณ์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ว23202   นิออนด์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ก23902 แนะแนว มผ  
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ศ23101 ศิลปะ 0 นพวรรณ
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ค23101 คณิตศาสตร์ พิมพ์พักตร์
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว ท23101 ภาษาไทย 0 ดอกอ้อ
3 7 4 25791 ธนากร ทุมเเถว อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ว21202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ยุภาภรณ์
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว จ21202 ภาษาจีน 0 Jing
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ส23101 สังคมศึกษา 0 ขวัญจิต
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ท22204 วรรณกรรมท้องถิ่น 0 สกุลรัตน์
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ท22102 ภาษาไทย 0 ลัดดาวัลย์
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ศ22202 ดนตรีพื้นเมือง 0 ประดิษฐ์
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ท23101 ภาษาไทย 0 ดอกอ้อ
3 7 7 25798 นันทวัฒน์ ปักเเก้ว ค23101 คณิตศาสตร์ พิมพ์พักตร์
3 7 8 25799 พงศธร นันทา อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 8 25799 พงศธร นันทา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 7 8 25799 พงศธร นันทา ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 7 8 25799 พงศธร นันทา ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 7 8 25799 พงศธร นันทา ว23202   นิออนด์
3 7 8 25799 พงศธร นันทา ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 7 8 25799 พงศธร นันทา ศ23101 ศิลปะ 0 นพวรรณ
3 7 8 25799 พงศธร นันทา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 8 25799 พงศธร นันทา ท23101 ภาษาไทย 0 ดอกอ้อ
3 7 8 25799 พงศธร นันทา ค23101 คณิตศาสตร์ พิมพ์พักตร์
3 7 8 25799 พงศธร นันทา อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Malanio
3 7 9 25800 วิศิษย์ศักดิ์ ห่อคำ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0 ธนพร
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ท22204 วรรณกรรมท้องถิ่น 0 สกุลรัตน์
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ท22102 ภาษาไทย 0 ลัดดาวัลย์
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ศ22202 ดนตรีพื้นเมือง 0 ประดิษฐ์
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ว23202   นิออนด์
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ศ23101 ศิลปะ 0 นพวรรณ
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 10 25801 วุฒิชัย บุญศักดิ์ ค23101 คณิตศาสตร์ พิมพ์พักตร์
3 7 13 25805 เอกกวี อินตะนัย ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 13 25805 เอกกวี อินตะนัย ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 7 13 25805 เอกกวี อินตะนัย I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 14 25806 เอกภพ ดาราดี อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 14 25806 เอกภพ ดาราดี ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 7 14 25806 เอกภพ ดาราดี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 14 25806 เอกภพ ดาราดี ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0 วิมลมาศ
3 7 14 25806 เอกภพ ดาราดี I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา ว23202   นิออนด์
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 15 25808 กัญญาวีร์ ศรีบัวลา ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา ค21102 คณิตศาสตร์ 0 ธัญรัศม์
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา อ22102 ภาษาอังกฤษ 0 ผดุงศักดิ์
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา ว23202   นิออนด์
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 16 25809 จุฑามาศ โทลา ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 17 25810 ชาลิสา ไกรทองสุข อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 7 17 25810 ชาลิสา ไกรทองสุข ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 17 25810 ชาลิสา ไกรทองสุข ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 17 25810 ชาลิสา ไกรทองสุข ว23202   นิออนด์
3 7 17 25810 ชาลิสา ไกรทองสุข ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 18 25811 ฐิติมา ท่าประดุจ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 18 25811 ฐิติมา ท่าประดุจ I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 21 25814 นัทพร เเก้วคำชาติ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 22 25815 บวรนันท์ บุญเสริม ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 23 25816 ปภัสพิมพ์ ปาปะแพ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 28 25821 สุกัญญา พัดทาบ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 30 25823 สุพัตรา หลักทอง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 7 30 25823 สุพัตรา หลักทอง ว23202   นิออนด์
3 7 30 25823 สุพัตรา หลักทอง I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน อ23101 ภาษาอังกฤษ 0 จุฑารัตน์
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน ว22102 วิทยาศาสตร์ นิรันดร์
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน ว23202   นิออนด์
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน I20903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม มผ สำราญ
3 7 35 26760 วิจิตรา อุ่นอ่อน ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 7 36 27325 จุติพร เทศนา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 8 1 25828 จงเจตน์ สายธนู ว23202   ยุภาภรณ์
3 8 1 25828 จงเจตน์ สายธนู จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 8 4 25831 ธันยธร ทองสุข จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 8 5 25835 พลวัฒน์ บุญหล้า อ21206 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
3 8 5 25835 พลวัฒน์ บุญหล้า ก21909 วิชาการและนันทนาการ มผ นฤมล
3 8 11 25841 วชิราทิพย์ ห่วงเพชร จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 8 21 25855 นิตยา เพิ่มพร ญ21202 ภาษาญี่ปุ่น 0 ภูวษา
3 8 21 25855 นิตยา เพิ่มพร ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 กนกวรรณ
3 8 21 25855 นิตยา เพิ่มพร ง22282 ลูกคิด มส ปรีดา
3 8 21 25855 นิตยา เพิ่มพร ส20234 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 อำภา
3 8 22 25856 บงกชกร หมื่นสุข ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 8 25 25859 เพ็ญพิชชา แพงคำ ค22202 คณิตศาสตร์ สุชาดา
3 8 25 25859 เพ็ญพิชชา แพงคำ ส20234 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0 อำภา
3 8 25 25859 เพ็ญพิชชา แพงคำ ว23202   ยุภาภรณ์
3 9 1 25869 เจริญชัย เชี่ยวสกุล ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
3 9 1 25869 เจริญชัย เชี่ยวสกุล ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 9 3 25871 ชนะชัย นันทา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 9 6 25875 ธนากร วงษาไชย ก22902 แนะแนว มผ ยุภาภรณ์
3 9 8 25877 ปิยะณัฐ สืบบุญ ว21101 วิทยาศาสตร์ 0 ธนาภา
3 9 8 25877 ปิยะณัฐ สืบบุญ ง22201 หนังสือดิจิตอล ฑิฆัมพร
3 9 8 25877 ปิยะณัฐ สืบบุญ ก22910 แนะแนว มผ ยุภาภรณ์
3 9 12 25881 วัชรพล เหมือนมาตย์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 9 13 25882 ศิวดล บัวภา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 9 16 25887 สุวัฒน์ แก้วมณี ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 9 18 25889 องค์กร สมหวัง ก22902 แนะแนว มผ ยุภาภรณ์
3 9 18 25889 องค์กร สมหวัง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 9 23 25894 ฐิติมา พัดไธสง ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 9 28 25899 นัทธ์ชนัน พลศักดิ์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 9 28 25899 นัทธ์ชนัน พลศักดิ์ ก23906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 9 29 25900 บัณฑิตา บัวแก้ว ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 10 6 25914 ปิยะณัฐ พรมล้วน ศ22202 ดนตรีพื้นเมือง 0 ประดิษฐ์
3 10 6 25914 ปิยะณัฐ พรมล้วน ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 10 6 25914 ปิยะณัฐ พรมล้วน ง23101 การงานอาชีพ 0 รัตตินันท์
3 10 7 25915 พีรพัฒน์ จุลแดง อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 10 7 25915 พีรพัฒน์ จุลแดง ว22102 วิทยาศาสตร์ ยุภาภรณ์
3 10 7 25915 พีรพัฒน์ จุลแดง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 10 7 25915 พีรพัฒน์ จุลแดง จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 10 10 25919 ชัชวาล พ่วงเเพ ศ22202 ดนตรีพื้นเมือง 0 ประดิษฐ์
3 10 10 25919 ชัชวาล พ่วงเเพ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 10 27 25937 พรนภา อัมภรัตน์ อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ธนพร
3 10 27 25937 พรนภา อัมภรัตน์ ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 10 27 25937 พรนภา อัมภรัตน์ ว22102 วิทยาศาสตร์ ยุภาภรณ์
3 10 27 25937 พรนภา อัมภรัตน์ ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 พัชรสุดา
3 10 27 25937 พรนภา อัมภรัตน์ ว23202   ปวีณา
3 10 27 25937 พรนภา อัมภรัตน์ จ23201 ภาษาจีน รวีวรรณ
3 11 32 25984 วรรณฤดี เบ้าทอง ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ฑิฆัมพร
3 11 32 25984 วรรณฤดี เบ้าทอง ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรสุดา
3 12 8 26004 บุปผมนต์ โสภาจันทร์ ก23904 เนตรนารี มผ ธันยาภัทร์
3 12 9 26001 ศรุตา ดาวหน ว22101 วิทยาศาสตร์ 0 Nathan 
3 12 9 26001 ศรุตา ดาวหน ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 Romeo Jr
3 12 9 26001 ศรุตา ดาวหน ก22906 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
3 12 9 26001 ศรุตา ดาวหน อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
3 12 9 26001 ศรุตา ดาวหน ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ Romeo Jr
3 12 9 26001 ศรุตา ดาวหน ค22102 คณิตศาสตร์ Adalin
3 12 9 26001 ศรุตา ดาวหน ก22914 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มผ จรูญศรี
4 1 1 25153 กีรติ เพียซุย จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 1 25153 กีรติ เพียซุย ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 2 25031 เกียรติศักดิ์ ใจสว่าง ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 1 2 25031 เกียรติศักดิ์ ใจสว่าง จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 2 25031 เกียรติศักดิ์ ใจสว่าง ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 2 25031 เกียรติศักดิ์ ใจสว่าง ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 1 2 25031 เกียรติศักดิ์ ใจสว่าง อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 1 3 25034 ฉัตรชัย สุดประเสริฐ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 4 24996 ทนันชัย ทางทอง จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 4 24996 ทนันชัย ทางทอง ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 5 24915 นัทวัฒน์ งามแสง จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 5 24915 นัทวัฒน์ งามแสง ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 5 24915 นัทวัฒน์ งามแสง ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 1 8 27210 พรชัย สิงห์ซอม อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 1 8 27210 พรชัย สิงห์ซอม จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 8 27210 พรชัย สิงห์ซอม ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 8 27210 พรชัย สิงห์ซอม อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 1 9 27211 ภูมินทร์ บุญปก จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 9 27211 ภูมินทร์ บุญปก ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 10 27321 สุเมธี หนูเสน จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 10 27321 สุเมธี หนูเสน ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 10 27321 สุเมธี หนูเสน ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 1 12 24969 อภิชาต บึงไกล จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 12 24969 อภิชาต บึงไกล ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 14 25132 กมลวรรณ ปัญญาวัน ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 18 26774 ธันย์ณภัทร ตระกูลชาวท่าโขล จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 18 26774 ธันย์ณภัทร ตระกูลชาวท่าโขล ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 19 27320 นุชจรี หวังจองกลาง อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 1 19 27320 นุชจรี หวังจองกลาง จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 19 27320 นุชจรี หวังจองกลาง ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 22 27215 พศิกา ศรีรักษา จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 22 27215 พศิกา ศรีรักษา ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 22 27215 พศิกา ศรีรักษา ค31101 คณิตศาสตร์ 0 วัลลภ
4 1 23 27216 ภัทรภร บุญเอนก จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 23 27216 ภัทรภร บุญเอนก ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 29 27220 สมปรารถนา อุเทนสุด จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 29 27220 สมปรารถนา อุเทนสุด ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 1 29 27220 สมปรารถนา อุเทนสุด ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 29 27220 สมปรารถนา อุเทนสุด ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 1 30 27221 สาวิตรี แย้มพุฒ อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 1 30 27221 สาวิตรี แย้มพุฒ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 1 30 27221 สาวิตรี แย้มพุฒ ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 1 30 27221 สาวิตรี แย้มพุฒ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 1 30 27221 สาวิตรี แย้มพุฒ ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 2 3 25193 จักรพรรณ ศรีพิทักษ์ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 3 25193 จักรพรรณ ศรีพิทักษ์ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 6 25244 ปณวัตร พงษ์ทอง ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 6 25244 ปณวัตร พงษ์ทอง จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 6 25244 ปณวัตร พงษ์ทอง อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Hycenta   
4 2 6 25244 ปณวัตร พงษ์ทอง อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 6 25244 ปณวัตร พงษ์ทอง ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 7 25042 พิชิต จันทร์หล่ม จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 7 25042 พิชิต จันทร์หล่ม อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Hycenta   
4 2 7 25042 พิชิต จันทร์หล่ม ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Hycenta   
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 9 25205 ระพีพัฒน์ หอมสมบัติ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 2 11 27226 อธิวัตร บุญบำเรอ อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 2 11 27226 อธิวัตร บุญบำเรอ อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Hycenta   
4 2 11 27226 อธิวัตร บุญบำเรอ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 11 27226 อธิวัตร บุญบำเรอ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 12 27227 อภิเนษ บุญฉลวย อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 2 12 27227 อภิเนษ บุญฉลวย ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 12 27227 อภิเนษ บุญฉลวย จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 12 27227 อภิเนษ บุญฉลวย ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 2 12 27227 อภิเนษ บุญฉลวย อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 12 27227 อภิเนษ บุญฉลวย ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 13 25129 อัษฎาวุฒิ งอมสงัด ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 13 25129 อัษฎาวุฒิ งอมสงัด ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 2 13 25129 อัษฎาวุฒิ งอมสงัด จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 13 25129 อัษฎาวุฒิ งอมสงัด อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 13 25129 อัษฎาวุฒิ งอมสงัด ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Hycenta   
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ ว31101 ฟิสิกส์ วรรณสา
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 14 24930 อิศรา วงศ์ใหญ่ ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 2 17 25233 กิตติกานต์ กัณหา ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 17 25233 กิตติกานต์ กัณหา ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 2 17 25233 กิตติกานต์ กัณหา จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 17 25233 กิตติกานต์ กัณหา ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
4 2 17 25233 กิตติกานต์ กัณหา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
4 2 17 25233 กิตติกานต์ กัณหา อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 17 25233 กิตติกานต์ กัณหา ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 2 18 25133 ขวัญชีวา วงศ์แดง ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 18 25133 ขวัญชีวา วงศ์แดง จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 18 25133 ขวัญชีวา วงศ์แดง อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 2 18 25133 ขวัญชีวา วงศ์แดง ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 19 25255 จุฑามาศ คำตะนิตย์ ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 19 25255 จุฑามาศ คำตะนิตย์ ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ทรงเกียรติ
4 2 27 25182 พันธิตรา ทองทิพย์ ว31102 เคมี นิออนด์
4 2 27 25182 พันธิตรา ทองทิพย์ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 2 27 25182 พันธิตรา ทองทิพย์ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 3 1 25069 กิตติศักดิ์ จำปาเรือง ก31901 วิชาการและนันทนาการ มผ พัฒนา
4 3 3 25275 เกียรติศักดิ์ ห่วงเพชร ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 5 25072 ธวัชชัย สายราช ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 3 6 25038 ธันธิวา ชำนาญ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 3 9 25001 บรรเทิง สีดี ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ส31102 ประวัติศาสตร์ 0 ญาณา
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ค31101 คณิตศาสตร์ ก่อโชค
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ส31101 สังคมศึกษา 0 นิตยาภรณ์
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ท31101 ภาษาไทย 0 จรูญศรี
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0 สมพิศ
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ว31101 ฟิสิกส์ จงกล
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ท31201 ห้องสมุดสารสนเทศ 0 สกุลรัตน์
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ค31201 คณิตศาสตร์ ก่อโชค
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 12 27238 พิทวัตร แก่นมั่น อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 ฐิติมาตย์
4 3 14 25204 มาฆชัย โสดามุข ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 14 25204 มาฆชัย โสดามุข ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 3 15 25162 วิระชัย สุขหล้า ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 3 17 25167 สิทธิพงษ์ วงศ์เจริญ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 3 17 25167 สิทธิพงษ์ วงศ์เจริญ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 3 18 25089 เอกชัย พรหมรางกูล ก31901 วิชาการและนันทนาการ มผ พัฒนา
4 3 18 25089 เอกชัย พรหมรางกูล ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 3 20 24931 นิตติพร ก้านเกษ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 21 25208 ปณณัตถ์ ขำคม ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 23 25187 วิภาสิณี ทองทวี ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 24 25062 ศิรินทร์ บุญศักดิ์ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 24 25062 ศิรินทร์ บุญศักดิ์ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 3 25 27241 สไบแพร สุระเกษ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 26 25145 สังวาล คำแพง ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 29 25229 สุมิตรา ชินวงศ์ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 3 32 25023 รัตติกาล มุ่งหมาย ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 3 33 24990 ชัยธวัช บาอินทร์ จ31201 ภาษาจีน 0 รวีวรรณ
4 3 33 24990 ชัยธวัช บาอินทร์ ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 3 34 25239 เถลิงรัฐ ส่งเสริม ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ก่อโชค
4 3 34 25239 เถลิงรัฐ ส่งเสริม ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 4 2 27245 จิรภัทร ศรีแก้ว จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 5 25280 นาคศิริ ศรีโนนม่วง ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ก่อโชค
4 4 5 25280 นาคศิริ ศรีโนนม่วง จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 5 25280 นาคศิริ ศรีโนนม่วง ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 4 5 25280 นาคศิริ ศรีโนนม่วง ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 4 6 25000 นิติพงศ์ บุญพอ อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0 เรณู
4 4 6 25000 นิติพงศ์ บุญพอ ว31102 เคมี 0 นฤมล
4 4 6 25000 นิติพงศ์ บุญพอ ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 4 6 25000 นิติพงศ์ บุญพอ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 6 25000 นิติพงศ์ บุญพอ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
4 4 6 25000 นิติพงศ์ บุญพอ ว31101 ฟิสิกส์ วรรณสา
4 4 6 25000 นิติพงศ์ บุญพอ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 4 9 24961 ภาราดา หงษ์คำ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 4 12 24967 สิทธิเดช เชื้ออุ่น อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 4 12 24967 สิทธิเดช เชื้ออุ่น ว31102 เคมี 0 นฤมล
4 4 12 24967 สิทธิเดช เชื้ออุ่น จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 13 27247 สิทธิพงษ์ สมภาวะ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 14 25049 สิทธิศักดิ์ ยศโสธร อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0 เรณู
4 4 14 25049 สิทธิศักดิ์ ยศโสธร จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 15 25087 สิปปกร พันธ์วิลัย อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 4 15 25087 สิปปกร พันธ์วิลัย ว31102 เคมี 0 นฤมล
4 4 15 25087 สิปปกร พันธ์วิลัย ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 4 15 25087 สิปปกร พันธ์วิลัย จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 15 25087 สิปปกร พันธ์วิลัย ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
4 4 16 24929 อภิศักดิ์ นามวงษา อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 4 16 24929 อภิศักดิ์ นามวงษา จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 16 24929 อภิศักดิ์ นามวงษา อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 4 16 24929 อภิศักดิ์ นามวงษา ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 4 17 25015 จิดารัตน์ จงรักษ์ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 22 24978 นพวรรณ ตังสุข จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 24 25219 ประภาพร สมจิตร อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 4 24 25219 ประภาพร สมจิตร ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 4 24 25219 ประภาพร สมจิตร อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 4 24 25219 ประภาพร สมจิตร ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 4 25 24940 พัชรินทร์ แก้วมะณะ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 32 25146 สุจิตรา อาษาสุข ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 4 34 25149 สุรีรัตน์ บุญจันทร์ อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 4 34 25149 สุรีรัตน์ บุญจันทร์ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 4 35 27252 อนงค์นาฏ สิงห์ซอม อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 4 36 25243 นราธิป แก้วมณี ค31101 คณิตศาสตร์ 0 ก่อโชค
4 4 36 25243 นราธิป แก้วมณี อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 4 36 25243 นราธิป แก้วมณี จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 4 36 25243 นราธิป แก้วมณี อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด Hycenta   
4 4 36 25243 นราธิป แก้วมณี ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
4 4 36 25243 นราธิป แก้วมณี ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 5 4 26142 บวรวงศ์ ค้ำชู ว31102 เคมี นิออนด์
4 5 4 26142 บวรวงศ์ ค้ำชู ส30231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สวลี
4 5 4 26142 บวรวงศ์ ค้ำชู ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 5 5 25119 ฤทธิชัย สารพัตร จ31201 ภาษาจีน 0 รวีวรรณ
4 5 5 25119 ฤทธิชัย สารพัตร ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 5 14 25179 ชลิตา พุทธขันธ์ ว31102 เคมี นิออนด์
4 5 21 24896 นราธิป แพงงา ส30231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สวลี
4 5 25 24983 รุจิยาภา แซ่แต้ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 5 29 25066 สุพัตรา สุวรรณพงษ์ ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 5 31 25228 สุภาวดี สุขอ้วน ว31102 เคมี นิออนด์
4 5 31 25228 สุภาวดี สุขอ้วน ส30231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สวลี
4 5 31 25228 สุภาวดี สุขอ้วน ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 5 34 24882 พัชรดรัย อ่อนอิ่ม ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 5 34 24882 พัชรดรัย อ่อนอิ่ม ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 6 4 24957 ธีระพัฒน์ บัวคำ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 6 4 24957 ธีระพัฒน์ บัวคำ ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 6 5 25039 นพรัตน์ เกษาวงศ์ ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 6 5 25039 นพรัตน์ เกษาวงศ์ ส31101 สังคมศึกษา สวลี
4 6 5 25039 นพรัตน์ เกษาวงศ์ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 6 5 25039 นพรัตน์ เกษาวงศ์ ว31101 ฟิสิกส์ 0 วรรณสา
4 6 6 24918 ปิยะวัฒน์ แก้วเนตร ส31101 สังคมศึกษา สวลี
4 6 6 24918 ปิยะวัฒน์ แก้วเนตร จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 6 7 27263 รชต เขียวอ่อน จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา ส31102 ประวัติศาสตร์ 0 ญาณา
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรณู
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา ส31101 สังคมศึกษา สวลี
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา ท31201 ห้องสมุดสารสนเทศ 0 วิชา
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฐิติมาตย์
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา ว31101 ฟิสิกส์ วรรณสา
4 6 8 24964 วิทยา พันคำพา ค31201 คณิตศาสตร์ 0 วัลลภ
4 6 10 27264 อภิสิทธิ์ ใยเม้า ส31101 สังคมศึกษา สวลี
4 6 14 27267 เกวลิน ปรีชาศิลป์ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 6 14 27267 เกวลิน ปรีชาศิลป์ ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 7 2 27276 จีรภัทร จำปา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 7 4 24913 ธีระศักดิ์ เเสนคุ้ม ส30231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สวลี
4 7 6 24958 นันทพงศ์ ทางทอง ส30231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สวลี
4 7 7 25158 พีรภัทร ชารี ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 7 9 24884 วัชรากร เจริญนิตย์ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 7 21 25299 นริศรา สุขอ้วน ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 7 25 27283 วิชุดา จันทรัสสะ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 7 27 27284 ศิริขวัญ บุญพึ่ง ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 7 30 25147 สุดาภรณ์ ภาดี ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 8 4 27288 นครินทร์ บุญเหลือ ว31102 เคมี นิออนด์
4 8 26 25185 วิจิตรา แก้วพวง ว31102 เคมี นิออนด์
4 8 27 27291 วิภารัตน์ ประพาน ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 9 4 27298 บัญญัติ มั่นปรีอ่อน ส30231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สวลี
4 9 23 25222 ภานิวัช วรรณทวี ส31101 สังคมศึกษา สวลี
4 9 23 25222 ภานิวัช วรรณทวี ส30231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สวลี
4 9 23 25222 ภานิวัช วรรณทวี ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิระวิชญ์
4 9 23 25222 ภานิวัช วรรณทวี ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 10 7 27310 ธนภัทร สุวรรณหงษ์ ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 10 7 27310 ธนภัทร สุวรรณหงษ์ ศ31101 ศิลปะ 0 ฉัฐมะ
4 10 9 25241 ธีรภัทร์ อาจสารี ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 10 12 25325 พีรพัฒน์ บุญพอ ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 10 12 25325 พีรพัฒน์ บุญพอ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
4 10 15 25284 สุริยัน สิมณี ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 10 18 25330 กนกนาฎ ทานะ ท31101 ภาษาไทย ณฤภง
4 11 1 27316 กิตติกร กมล ก31905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ นิออนด์
4 11 2 27317 กฤตพจน์ สายสิม ก31903 แนะแนว มผ นิออนด์
4 11 9 25030 จิราภรณ์ จันทร์นวม ก31905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ นิออนด์
4 11 10 25135 ณัฎฐณิชา สุขหล้า ก31904 คุณธรรมจริยธรรม มผ เมตตา
4 11 12 25055 ธนพร คำอุดม ก31903 แนะแนว มผ นิออนด์
4 11 12 25055 ธนพร คำอุดม ก31905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ นิออนด์
4 11 23 25227 สุพัตรา ชูชื่น ก31905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ นิออนด์
4 11 23 25227 สุพัตรา ชูชื่น ก31903 แนะแนว มผ นิออนด์
4 11 23 25227 สุพัตรา ชูชื่น ง31102 การงานอาชีพ 0 จรรยา
4 11 25 25323 ธราดล ไชยพิมพ์ ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 จิตตวดี
4 11 25 25323 ธราดล ไชยพิมพ์ พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 พนิตนันท์
4 11 25 25323 ธราดล ไชยพิมพ์ ก31905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มผ นิออนด์
5 1 1 24389 จรูญศักดิ์ สุขอ้วน อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
5 1 1 24389 จรูญศักดิ์ สุขอ้วน ง31103 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
5 1 1 24389 จรูญศักดิ์ สุขอ้วน ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 1 24389 จรูญศักดิ์ สุขอ้วน อ31207   0 สมหมาย
5 1 1 24389 จรูญศักดิ์ สุขอ้วน อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สมพิศ
5 1 1 24389 จรูญศักดิ์ สุขอ้วน อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 2 26602 จักรพงษ์ ไตรรัตน์ ง31103 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
5 1 3 24474 ธนกฤต กิ่งคำ ง32263 ช่างเขียนแบบโลหะแผ่น 0 พัฒนา
5 1 3 24474 ธนกฤต กิ่งคำ อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
5 1 3 24474 ธนกฤต กิ่งคำ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 4 24359 ประกาศิต  รักษาเชื้อ อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
5 1 4 24359 ประกาศิต  รักษาเชื้อ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 4 24359 ประกาศิต  รักษาเชื้อ ค32202 คณิตศาสตร์ 0 สิวิพรรณ์
5 1 5 24477 พายุ หนูลาศ ท31201 ห้องสมุดสารสนเทศ ดวงพร
5 1 5 24477 พายุ หนูลาศ จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
5 1 5 24477 พายุ หนูลาศ ง31103 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
5 1 5 24477 พายุ หนูลาศ จ31202 ภาษาจีน รวีวรรณ
5 1 5 24477 พายุ หนูลาศ ค31207 คณิตศาสตร์ 0 สมพงษ์
5 1 5 24477 พายุ หนูลาศ อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สมพิศ
5 1 5 24477 พายุ หนูลาศ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 6 24478 พีระพัฒน์ ช่วงสำโรง อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
5 1 6 24478 พีระพัฒน์ ช่วงสำโรง อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 6 24478 พีระพัฒน์ ช่วงสำโรง ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 7 26604 เมธาสิทธิ์ กรีฑา ง31103 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
5 1 7 26604 เมธาสิทธิ์ กรีฑา จ31202 ภาษาจีน รวีวรรณ
5 1 7 26604 เมธาสิทธิ์ กรีฑา อ31207   0 สมหมาย
5 1 7 26604 เมธาสิทธิ์ กรีฑา ค31207 คณิตศาสตร์ 0 สมพงษ์
5 1 7 26604 เมธาสิทธิ์ กรีฑา อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สมพิศ
5 1 7 26604 เมธาสิทธิ์ กรีฑา อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 8 24087 ศุภสิน พันธ์ดี ท31101 ภาษาไทย 0 จรูญศรี
5 1 8 24087 ศุภสิน พันธ์ดี จ31201 ภาษาจีน รวีวรรณ
5 1 8 24087 ศุภสิน พันธ์ดี จ31202 ภาษาจีน รวีวรรณ
5 1 8 24087 ศุภสิน พันธ์ดี อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 8 24087 ศุภสิน พันธ์ดี จ32201 ภาษาจีน 0 Shanshan
5 1 8 24087 ศุภสิน พันธ์ดี ก32904 คุณธรรมจริยธรรม มผ ปัญญา
5 1 9 24246 สิทธิชัย อาษาสุข อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 ภรภัทร
5 1 9 24246 สิทธิชัย อาษาสุข ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 11 26605 อัฐพล พืชศรี อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 12 24173 จุฑาภา ร่วมใจ ง31103 เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตตวดี
5 1 12 24173 จุฑาภา ร่วมใจ ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 12 24173 จุฑาภา ร่วมใจ อ31207   0 สมหมาย
5 1 12 24173 จุฑาภา ร่วมใจ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 14 24331 ณัฐพร พิลาสุข ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 14 24331 ณัฐพร พิลาสุข ง32271 ช่างตัดผม  ม้วนโลห์ ดารุณี
5 1 14 24331 ณัฐพร พิลาสุข อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 16 23260 ธัญวรัตน์ แสงมาศ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 ภรภัทร
5 1 16 23260 ธัญวรัตน์ แสงมาศ ค32202 คณิตศาสตร์ 0 สิวิพรรณ์
5 1 16 23260 ธัญวรัตน์ แสงมาศ ก32904 คุณธรรมจริยธรรม มผ ปัญญา
5 1 17 24214 ธาริณี ปริญ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
5 1 17 24214 ธาริณี ปริญ ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 17 24214 ธาริณี ปริญ อ31207   0 สมหมาย
5 1 17 24214 ธาริณี ปริญ อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
5 1 18 24298 ธารินทร์ เพ็งพิศ อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 0 สมหมาย
5 1 18 24298 ธารินทร์ เพ็งพิศ ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 18 24298 ธารินทร์ เพ็งพิศ อ31207   0 สมหมาย
5 1 18 24298 ธารินทร์ เพ็งพิศ อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0 สมพิศ
5 1 18 24298 ธารินทร์ เพ็งพิศ อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภรภัทร
5 1 20 26607 นภาพร คำภาสุข จ31202 ภาษาจีน รวีวรรณ
5 1 21 26608 ปรางวลัย จันทราภรณ์ ก32904 คุณธรรมจริยธรรม มผ ปัญญา
5 1 22 26747 ปิยภรณ์ บรรเทา ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ภูวษา
5 1 22 26747 ปิยภรณ์ บรรเทา อ31207   0 สมหมาย
5 1 22 26747 ปิยภรณ์ บรรเทา อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 Carlvie Jay    
5 1 22 26747 ปิยภรณ์ บรรเทา ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0 สมลักษณ์
5 1 23